lunes, 7 de noviembre de 2016

DECRETO 139/2016, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.XEDAPEN OROKORRAK

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA

5040
139/2016 DEKRETUA, irailaren 27koa, Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana onartzen duena.

Biosfera Erreserbak Unescok bere Man & Biosphere programaren barnean sortutako figurak dira, eta hiru helburu dituzte: natura kontserbatzea, garapen jasangarria eta laguntza logistikoa, ezagutza zientifikora eta jasangarritasunerako hezkuntzara zuzendua. Esperimentazio-eremu eta esperientzia-laborategi gisa konfiguratzen dira, haietan bizi diren pertsonen bizi-baldintzak hobetzeko kontserbazioaren eta garapen jasangarriaren arteko oreka lortzeko helburuarekin.

Urdaibaiko Biosfera Erreserba Urdaibaiko Biosfera Erreserba Babesteari eta Antolatzeari buruzko uztailaren 6ko 5/1989 Legearen bitartez arautzen da. Hala, legearen 1. artikuluak Urdaibaiko Biosfera Erreserbarako araubide juridiko berezia ezartzea du helburu, hark dituen ekosistemen osotasuna babesteko eta horiek lehengoratzeko xedearekin; eta Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plan (EKZP) bat idaztea aurreikusten du 15. artikuluan. Aurreikuspen horri jarraikiz, abuztuaren 2ko 242/1993 Dekretua onartu zen, Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana ezarri zuena; hari aldaketa batzuk gehitu zaizkio otsailaren 11ko 27/2003 Dekretuaren eta uztailaren 22ko 181/2003 Dekretuaren bitartez.

5/1989 Legearen 15. artikuluan eta Plan Gidariaren 9. artikuluan, hura berrikustea aurreikusten zen indarrean jarri eta hamar urtera. Agindu hori betetzeko, eta Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Patronatuaren 2009ko abenduaren 11ko osoko bilkuraren akordioa lortu ostean, Plan Gidaria aldatzeko prozesua abiarazi zen Ingurumen, Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantza Sailburuaren 2010eko urtarrilaren 28ko Agindu bidez. Prozesu horretan, hautemandako premiei aurre egiteko aldaketa bat nahikoa ez zela eta aurrekoa ordeztuko zuen Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plan berri bat idatzi behar zela egiaztatu zen.

Plan honek 5/1989 Legearen 15. artikuluan aipatutako zehaztapenei erantzuten die. Bere konfigurazioan, Biosfera Erreserbek espazioaren antolaketa izan behar dute, eta, bertan, honako hauek jaso behar dira: Guneko zonak, Gunea Babesteko zonak, eta Trantsizioko zonak, Unescoren Estatutu Esparruan eta Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legean aurreikusiarekin bat etorriz. Alderdi hori behar bezala islatzen da Plan honetan.

Plan hau bost tituluz osaturiko testu artikulatu batean egituratzen da, eta horiek, dokumentazio grafikoarekin batera, planaren arau-multzoa osatzen dute.

I. tituluak hiru kapitulu hauek ditu: lehenengoak ohar orokorrak jasotzen ditu, hala nola tresnaren aplikazio-eremua eta xedea, egitura, eskumen-araubidea, helburuak lortzeko aurreikusi diren partaidetza publikorako bitartekoak eta organoak, eta horretarako aurreikusi diren bitarteko finantzarioak; bigarrenak, Plana berrikusteko eta aldatzeko aukerak identifikatzen ditu, baita horiek izapidetzeko prozedura ere; eta, amaitzeko, hirugarrenak, Biosfera Erreserben hiru helburu nagusiekin (kontserbazioa, garapen jasangarria eta laguntza logistikoa) lotutako egiturazko ikuspegi batetik, Planaren helburu nagusiak zerrendatzen ditu; azken horiek bertan jasotako arauak eta zehaztapenak zehazteko kontuan hartu dira, eta behar bezala bete beharko dira haren garapenean, V. tituluan aurreikusten diren tresnen bidez.

II. tituluak Biosfera Erreserbako lurraldean bereizten diren hiru kategoria nagusien (Gunea, Gunearen Babesa edo Amortiguazioa eta Trantsizioa) ezaugarriak definitzen eta deskribatzen ditu. Era berean, kategoria horietako bakoitzaren barnean bereizten diren eremuak eta zonak identifikatzen ditu. Plan honek, haren interpretazioa bateratzeko eta ahalbidetzeko asmoz, berriz izendatzen eta jasotzen ditu lehengo kalifikazioak, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan (LAG) eta horien garapenean zehar onartu diren lurralde-plan sektorialetan erabiltzen den terminologiara egokitzeko helburuarekin.

Era berean, II. tituluak zenbait berrikuntza jasotzen ditu aurreko EKZParekin alderatuta. Kasu batzuetan, arloko araudian aldez aurretik zehaztutako babes-elementuak Gune Planean txertatzeak eragin ditu berrikuntza horiek, eta beste batzuetan, berriz, lurraldean ordura arte bere izaerari egokitutako tratamendurik ez duten eremuak identifikatzeak. Hala, eremu berri bat sortu da Gune kategorian, eta, hari esker, babes bereziko erregimen horretan sartu ahal izango dira Biosfera Erreserbako ibai-ibilguak. Era berean, Gunearen Babes edo Amortiguazio kategoriak itsasadarreko eta kostaldeko zonetatik bereizten ditu ibai-ibilguak babesteko zonak. Bigarren multzoan, Gunea Babesteko kategoria berriak sortzen dira, hala nola Baso Autoktonoen Eremua, erabilgarritasun publikoko mendiak edo ibai-sarearen arro isurleak Babesteko Zonak.

III. tituluaren xedea da orain arte definizio zehatzik izan ez duten alderdi batzuetan sakontzea eta horiei ekitea, hala, Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren erregulazioa eta kudeaketa modu eraginkorrean eta positiboan egin ahal izateko. Hala, ahalik eta zehaztasun handienarekin identifikatzen eta sailkatzen ditu lurzoruaren erabilerak eta eraikuntza-ekintzak, baita eraikuntzako esku-hartzeen tipifikazioa ere. Gainera, eraikinak, instalazioak eta azpiegiturak egiteko beharrezko ohar estetikoak jasotzen ditu, eta partzelazioaren balizkoak zehazten eta erregulatzen ditu bere aplikazio-eremuan, bereizte balizkoak zehaztearekin batera. Planak lurzoru urbanizaezineko bizitegi-eraikinak zatitzeko esku-hartzeen eta ordezkapenerako esku-hartzeen tipifikazioa jasotzen duela azpimarratu behar da, eta hori guztia Biosfera Erreserbako lurzoru urbanizaezinean urte hauetan guztietan zehar egindako eraikuntzako esku-hartzeei dagokienez egindako azterlanean, jarraipenean eta ikerkuntzan oinarrituta.

IV. titulua Planaren exekuzio zuzenari buruzkoa da, eta bertan zehaztutako erabilerak xehatuta ezartzera bideratuta dago.

Azkenik, V. tituluak Planaren garapenerako aurreikusten diren tresnak identifikatzen eta erregulatzen ditu, tresna horiek ingurumen, lurralde eta hirigintzaren arloko legediaren zeharkako integrazioaren emaitza baitira. Era berean, txostenen gai diren espedienteak izapidetzeko prozedura jasotzen du, hura birformulatu egin baita sinplifikazio administratiboa lortu eta administrazioen arteko erantzunkidetasuna bilatzeko helburuarekin.

Bestalde, Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren eremuan Natura 2000 Sareko 4 leku daudela azpimarratu behar da: Urdaibaiko Ibai Sarea (ES2130006), Urdaibaiko kostalde- eta padura-zonak (ES2130007), Urdaibaiko Artadi Kantauriarrak (ES2130008) Kontserbazio Bereziko Eremuak, eta Urdaibaiko Itsasadarraren (ES0000144) Hegaztientzako Babes Bereziko Zona. Horrenbestez, Plan honetako IV. tituluak ekainaren 4ko 358/2013 Dekretuan zehaztutako arauak txertatzeari ekin dio. Haren bidez, Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) izendatzen dira Urdaibai eta Gaztelugatxeko Donieneko eremuan dauden Batasunaren Garrantzizko 4 Leku, eta KBE horien eta Urdaibaiko itsasadarreko HBBEaren kontserbazio-neurriak onartzen dira. Ez da gauza bera gertatzen aipatutako Dekretuak jasotzen dituen beste kontserbazio-neurriekin, horiek indarrean jarraitzen baitute.

Horrenbestez, Urdaibaiko Biosfera Erreserba Babesteari eta Antolatzeari buruzko uztailaren 6ko 5/1989 Legearen 15. artikuluarekin bat etorriz, Ingurumen eta Lurralde Antolamenduko sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak 2016ko irailaren 27an egindako bileran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

EBAZTEN DUT:

Artikulu bakarra.– Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana onartzea, Dekretu honi erantsita dagoena.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA

Kontserbazio Bereziko Eremuak (KBE) – Urdaibaiko Ibai Sarea (ES2130006), Urdaibaiko kostalde- eta padura-zonak (ES2130007), Urdaibaiko Artadi Kantauriarrak (ES2130008)– eta Hegaztientzako Babes Bereziko Eremua (HBBE) – Urdaibaiko Itsasadarra (ES0000144)– Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren eremuan daude eta ekainaren 4ko 358/2013 Dekretuaren bitartez arautzen dira. Haren bidez, Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzen dira Urdaibai eta Gaztelugatxeko Donieneko eremuan dauden Batasunaren garrantzizko 4 leku, eta KBE horien eta Urdaibaiko Itsasadarreko Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuaren kontserbazio-neurriak.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

EKZP prestatzeko erabili diren eta kudeaketarako orientazio-irizpide gisa hartu diren Urdaibaiko Biosfera Erreserbako habitat, flora eta faunako espezie eta ondare geologikoko elementu garrantzitsuak identifikatzen dituzten datuen zerrendak etengabe eguneratuta mantenduko dira ingurumen arloko eskumena duen Sailaren web-orriaren bitartez.

Era berean, web-orri horretan eguneratuta mantenduko dira ondare arkeologikoaren elementuak eta ondare historiko-artistikoko elementuak jasotzen dituzten zerrendak, eta, halaber, horiek kudeaketarako orientazio-irizpide gisa erabiliko dira.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

Foruko udal-mugarteko Peña Forua harrobia berreskuratzeko proiektuaren lurralde-eremuan, natura-ingurunea berreskuratzeko eta lehengoratzeko ekintzak salbuespeneko izaeraz baimenduta egongo dira denboraldi jakin baterako, betiere Urdaibaiko Biosfera Erreserba babesteari eta antolatzeari buruzko uztailaren 6ko 5/1989 Legearen 14. artikuluan aurreikusitakoari eta organo eskudunek onartutako berreskuratze-proiektu teknikoei jarraikiz.
XEDAPEN IRAGANKORRA

Plan Orokorren formulazio-, berrikuspen- edo aldaketa-prozesuetan txertatuta dauden eta Plan hau indarrean jarri den garaian onartu ez diren Urdaibaiko Erreserbaren eremuan kokatutako udalerrien hirigintza-dokumentuak bertan jasotako xehetasunetara egokitu beharko dira.

Edonola ere, Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana indarrean den udalerriko hirigintza-plangintza orokorraren gainetik egongo da.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indargabetuta geratzen dira honako xedapen hauek:

a) 242/1993 Dekretua, abuztuaren 3koa, Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren erabilera eta kudeaketa zuzentzeko plana onesten duena.

b) 313/1992 Dekretua, azaroaren 24koa, Urdaibaiko Biosfera Erreserba babesteari eta antolatzeari buruzko Legea garatzen duena, Patronatuaren txostenak bidaltzeari buruzkoa.

c) 27/2003 dekretua, otsailaren 11koa, Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana aldatzen duena.

d) 2004ko azaroaren 18ko Agindua, Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailburuarena, Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Artadi Kantauriarren Lurralde Ekintzarako Plana behin betiko onartzeko duena.

e) Dekretu honetan xedatutakoaren aurka dauden maila bereko edo baxuagoko arauak.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA

Xedapen honen bitartez, ekainaren 4ko 358/2013 Dekretuaren 1.3 artikulua aldatzen da. Haren bidez, Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) izendatzen dira Urdaibai eta Gaztelugatxeko Donieneko eremuan dauden Batasunaren garrantzizko 4 leku, eta KBE horien eta Urdaibaiko Itsasadarreko HBBEaren kontserbazio-neurriak onartzen dira.

358/2013 Dekretuaren 1.3 artikulua honela geratuko da idatzita:

«3.– Dekretu honetan eranskin gisa txertatu diren Urdaibaiko Itsasadarreko Kontserbazio Bereziko Eremuen (KBE) eta Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuaren (HBBE) (ES0000144) kontserbazio-neurriak onartzea. Neurri horietako batzuen aplikazio-eremuak Natura 2000 guneen mugak gainditzen ditu.

Urdaibai Biosfera Erreserbako lurzoru urbanizaezinean ez da aplikagarria izango Dekretu honetako 3.1.c) artikuluan aipatzen den araudia, eta haren erabilera eta kudeaketa zuzentzeko plana aplikatuko da.»
AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Vitoria-Gasteizen, 2016ko irailaren 27an.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburua,

ANA ISABEL OREGI BASTARRIKA.
(Ikus .PDF)

 https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/11/1605040a.pdf


DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

5040

DECRETO 139/2016, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Las Reservas de la Biosfera son figuras creadas por Unesco dentro de su Programa Man & Biosphere, cuyos objetivos son tres: la conservación de la naturaleza, el desarrollo sostenible y el apoyo logístico, referido al conocimiento científico y educación para la sostenibilidad. Se configuran como áreas de experimentación y laboratorio de experiencias para conseguir el equilibrio entre la conservación y el desarrollo sostenible para mejorar las condiciones de vida de las personas que las habitan.

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai recibe su marco jurídico y se regula mediante la Ley 5/1989, de 6 de julio, de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Así, en su artículo 1 establece como objetivo establecer un régimen jurídico especial para la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, con el fin de proteger la integridad y potenciar la recuperación del conjunto de sus ecosistemas, y en su artículo 15 prevé para su desarrollo la redacción de un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). En cumplimiento de tal previsión se aprobó el Decreto 242/1993, de 2 de agosto, en virtud del cual se establecía el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, que ha sido modificado puntualmente por los Decretos 27/2003 de 11 de febrero, y 181/2003, de 22 de julio.

Dicho artículo 15 de la Ley 5/1989, y también el artículo 9 del referido Plan Rector, preveía su revisión transcurridos diez años desde su entrada en vigor. En cumplimiento de tal mandato, y tras el acuerdo plenario del Patronato de la Reserva de Urdaibai de 11 de diciembre de 2009 se inició el proceso de modificación del Plan Rector, por Orden de 28 de enero de 2010, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. A resultas del proceso se constató la necesidad de que, para hacer frente a las necesidades detectadas, no era suficiente con una modificación, sino que era preciso dotarse de un nuevo documento de Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai que sustituyese al anterior.

El presente Plan atiende a las determinaciones establecidas en el citado artículo 15 de la Ley 5/1989. En su configuración, las Reservas de la Biosfera deben presentar una ordenación espacial, que incluya: zonas Núcleo, zonas de Protección de Núcleo, y zonas de Transición de acuerdo con lo previsto en el Marco Estatutario de la Unesco y en la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, aspecto que queda reflejado en el presente Plan.

El presente Plan se estructura en un texto articulado compuesto por cinco títulos, que junto a la documentación gráfica componen el grueso normativo del mismo.

El Título I, se compone de tres capítulos, que abordan: el primero, consideraciones generales, como el objeto y ámbito de aplicación del instrumento, su estructura, el régimen competencial, los medios y órganos de participación pública previstos para la consecución de sus objetivos, y los medios financieros previstos para ello; el segundo, identifica los supuestos de revisión y modificación del Plan, así como el procedimiento para su tramitación; y, finalmente, el tercero, desde una visión estructural y asociada a los tres fines principales de las Reservas de Biosfera (conservación, desarrollo sostenible y apoyo logístico) lista los objetivos generales del Plan, que han sido tenidos en cuenta para establecer la regulación y determinaciones que contiene y que deberán seguirse en su desarrollo a través de los instrumentos previstos en el Título V.

El Título II define y describe las características de cada una de las tres categorías principales en las que se categoriza el territorio de la Reserva de la Biosfera (Núcleo, Protección de Núcleo o Tampón y Transición). A su vez, identifica en cada una de estas categorías, las áreas y zonas en las que se dividen y subdividen respectivamente. El presente Plan, con el objetivo de unificar y facilitar su interpretación, renombra e incorpora, las anteriores calificaciones para adaptarlas a la terminología empleada en las Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco y los Planes Territoriales Sectoriales que se han aprobado en su desarrollo.

El Título II, asimismo, incorpora novedades respecto al anterior PRUG que vienen motivadas, en algunos casos, por la incorporación a la Categoría Núcleo del Plan de elementos de protección previamente reconocidos en la normativa sectorial, y en otros, por la identificación en el territorio de ámbitos que hasta la fecha no contaban con un tratamiento acorde a su naturaleza. Así, por ejemplo, cabe mencionar la creación de una nueva área en la categoría Núcleo, que permitirá incluir en este régimen de especial protección los cauces fluviales de la Reserva de la Biosfera, y distingue en la categoría de Protección de Núcleo o Tampón, las zonas de protección de los cauces fluviales, respecto de las de la ría y del litoral. En el segundo grupo, por ejemplo, crean nuevas categorías de Protección del Núcleo tales como el Área de Bosques autóctonos, los montes de utilidad pública o las Zonas de Protección de cuencas vertientes a la red fluvial.

El Título III persigue profundizar y abordar una serie de aspectos que hasta la fecha carecían de la definición precisa para facilitar la regulación y gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai de una forma efectiva y positiva. Así, identifica y clasifica, con la mayor concreción posible, los usos del suelo y los actos de construcción, así como la tipificación de las intervenciones constructivas. Además, incorpora las consideraciones estéticas precisas para la ejecución de edificios, instalaciones e infraestructuras, y concreta y regula los supuestos de parcelación en su ámbito de aplicación y detalla los supuestos de segregación. Cabe destacar, la incorporación al Plan de la tipificación de las intervenciones de división de las edificaciones residenciales del suelo no urbanizable, así como la de sustitución; todo ello basado en el estudio, seguimiento e investigación realizada durante todos estos años en relación a las intervenciones constructivas ejecutadas en el ámbito del suelo no urbanizable de la Reserva de la Biosfera.

El Título IV, es relativo a la ejecución directa del Plan para la implantación de la pormenorización de los usos definidos en el mismo.

Por último, el Título V, identifica y regula los instrumentos previstos para el desarrollo del Plan que son el resultado de la integración transversal de la legislación medioambiental, territorial y urbanística. Asimismo, incluye el procedimiento de tramitación para los expedientes objeto de informe que ha sido reformulado con el objetivo de conseguir la simplificación administrativa y la búsqueda de corresponsabilidad entre las administraciones.

Por otro lado, resulta necesario resaltar que, en el ámbito de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai se encuentran 4 lugares de la Red Natura 2000 –las ZEC Red fluvial de Urdaibai (ES2130006), Zonas litorales y marismas de Urdaibai (ES2130007), Encinares cantábricos de Urdaibai (ES2130008) y la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Ría de Urdaibai (ES0000144)–. Consecuentemente, el Título IV del presente Plan ha procedido a la integración de las normas establecidas en el Decreto 358/2013, de 4 de junio, por el que se designan Zonas Especiales de Conservación 4 lugares de importancia comunitaria del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe y se aprueban las medidas de conservación de dichas ZEC y de la ZEPA Ría de Urdaibai. No ocurre lo mismo, con el resto de medidas de conservación que recoge el mencionado Decreto, que se mantienen vigentes en el mismo.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 la Ley 5/1989, de 6 de julio, de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2016,

DISPONGO:

Artículo único.–
Aprobar el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, que se incluye como anexo al presente Decreto.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) –Red fluvial de Urdaibai (ES2130006), Zonas litorales y marismas de Urdaibai (ES2130007), Encinares cantábricos de Urdaibai (ES2130008)– y la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) –Ría de Urdaibai (ES0000144)–, incluidas todas ellas en el ámbito de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai se regirán por lo establecido en el Decreto 358/2013, de 4 de junio, por el que se designan Zonas Especiales de Conservación cuatro lugares de importancia comunitaria del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe y se aprueban las medidas de conservación de dichas ZEC y de la ZEPA Ría de Urdaibai.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Los datos relativos a listados de especies de fauna y flora de interés, de hábitats de interés y de lugares de interés geológico del ámbito de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, que han sido utilizados para la elaboración del PRUG y que deben servir de criterios orientadores para la gestión, se mantendrán permanentemente actualizados a través de la página web del Departamento competente en medio ambiente.

Del mismo modo, en la misma página web se mantendrán actualizados los datos relativos a los listados de elementos de patrimonio arqueológico y de patrimonio histórico-artístico, que deberán asimismo servir de criterios orientadores para la gestión.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA


En el ámbito territorial del proyecto de recuperación de la cantera de Peña Forua del término municipal de Forua, las actividades de recuperación y restauración del medio natural estarán permitidas de forma excepcional y durante un período temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 5/1989, de 6 de julio, de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, y con arreglo a los proyectos técnicos de recuperación aprobados por los órganos competentes.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los documentos urbanísticos de los municipios incluidos en el ámbito de la Reserva de Urdaibai inmersos en procesos de formulación, revisión o modificación de Planes Generales que no hayan sido aprobados inicialmente en el momento de la entrada en vigor de este Plan, deberán adaptarse a las determinaciones contenidas en éste.

En todo caso, el Plan Rector de Uso y Gestión prevalecerá sobre el planeamiento urbanístico general municipal en vigor.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) El Decreto 242/1993, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

b) El Decreto 313/1992, de 24 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, sobre emisión de informes por el Patronato.

c) El Decreto 27/2003, de 11 de febrero, de modificación del Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

d) La Orden de 18 de noviembre de 2004, del Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprueba definitivamente el Plan de Acción Territorial de encinares cantábricos de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

e) Cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Mediante la presente disposición se modifica el artículo 1.3 del Decreto 358/2013, de 4 de junio, por el que se designan Zonas Especiales de Conservación 4 lugares de importancia comunitaria del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe y se aprueban las medidas de conservación de dichas ZEC y de la ZEPA Ría de Urdaibai.

El artículo 1.3 del Decreto 358/2013 quedará redactado como sigue:

«3.– Aprobar las medidas de conservación de las citadas Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ES0000144 Urdaibaiko itsasadarra / Ría de Urdaibai, que se incluyen como anexo al presente Decreto. El ámbito de aplicación de algunas de las medidas excede la delimitación de los espacios Natura 2000.

En el ámbito del suelo no urbanizable de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai no resultará de aplicación la normativa a la que hace referencia el artículo 3.1.c) del presente Decreto, siendo de aplicación la regulación del PRUG.»

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a de 27 septiembre de 2016.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

La Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial,

ANA ISABEL OREGI BASTARRIKA.

(Véase el .PDF)

 https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/11/1605040a.pdf

Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental 2015-2021El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental correspondiente al ciclo 2015-2021 ha sido aprobado mediante el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero. Dicho plan constituye la revisión del Plan Hidrológico 2009-2015 aprobado por Real Decreto 400/2013, de 7 de junio.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 29/2011 por el que se define la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, este Plan Hidrológico ha sido elaborado mediante la integración armónica de los planes hidrológicos de dos ámbitos competenciales. Por un lado, el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las Cuencas Internas, cuya planificación realiza la Agencia Vasca del Agua y, por otro lado, el ámbito de competencias del Estado, las Cuencas Intercomunitarias, cuya planificación acomete la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental consta de los siguientes documentos:

ANEJOS A LA MEMORIA
PROGRAMA DE MEDIDAS (PDF, 10 MB)
NORMATIVA  (PDF, 2 MB)
DOCUMENTOS EVALUACION AMBIENTAL. ÁMBITO COMPETENCIAS DEL ESTADO
DOCUMENTOS EVALUACION AMBIENTAL. ÁMBITO COMPETENCIAS DEL PAÍS VASCO

VISOR DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO ORIENTAL 2015-2021

 Este visor dispone de la información geográfica del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.
 
Fecha de última modificación:  19/01/2016

Informe 2015 del estado ecológico de las aguas

 

Red de seguimiento del estado ecológico de las aguas de transición y costeras. Informe de resultados 2015

El informe de la "Red de seguimiento del estado ecológico de las aguas de transición y costeras de la Comunidad Autónoma del País Vasco", correspondiente al año 2015, se ha estructurado en dos documentos: informe de resultados y documentos de síntesis (en euskera y en castellano):

El informe de resultados se inicia con un apartado de introducción y métodos en el que se presenta el diseño de la red y las herramientas de evaluación de estado con las que cuenta. Luego en apartados individuales se presentan y comentan los resultados de la campaña 2015, su evolución histórica y la calificación de su estado ecológico y químico, para cada una de las masas de aguas de transición (14) y costeras (4) de la CAPV. Se completa el informe con un tomo en el que se exponen los resultados obtenidos en puntos de control ambiental asociados a zonas de baño litorales de la CAPV y la mención de las referencias utilizadas.

En los volúmenes de síntesis (castellano y euskera), se pretende resumir las actividades de la campaña 2015 e informar de forma sintética de la calificación actual del estado ecológico y químico de las masas de aguas de transición y costeras de la CAPV y de su evolución.
Informe de resultados. Campaña 2015. (PDF, 30 MB)

Documento de síntesis. Campaña 2015. (PDF, 2 MB)

Fecha de la última modificación: 10/10/2016

Menú ecológico en el jantoki

El Colegio Allende Salazar de Gernika destripa las claves
Un total de 610 niños y niñas comen a diario en el comedor escolar ecológico y local del Allende Salazar de Gernika. Reportaje fotográfico: Juan Lazkano

Este curso cuatro colegios públicos desarrollan proyectos de autogestión del comedor escolar con alimentos ecológicos y que fortalecen a los productores locales. El Allende Salazar destripa las claves de este ejemplo de soberanía alimentaria

Idoia Alonso - DEIA Lunes, 7 de Noviembre de 2016 -
Gernika - Huevos de gallinas criadas de forma natural y ecológica en el baserri que Vanesa tiene en Busturia, yogur de la leche de 30 vacas de la explotación Bizkaigane de Errigoiti; albóndigas con carne Eusko Label de los hermanos Iturbe; pan bio de la panadería Mendiondo; anchoa pescada de forma artesanal en la costa vasca de la pescadería Pescalvez de Ondarroa... Todos estos productos locales y ecológicos forman parte del menú que cada día comen 610 estudiantes del colegio público Allende Salazar de Gernika. Y sus familias no pagan un solo céntimo más. Con la cuota de 4,60 euros por menú, los aitas y amas de esta escuela logran que “nuestros hijos e hijas coman más sano, el impulso de la economía local y la sostenibilidad ya que no se usan productos químicos”, explica Dabid Zelaia, aita del AMPA que desde septiembre gestiona el comedor escolar del Allende Salazar.

Desde el año 2000 el Gobierno vasco solo permite el servicio de catering en los jantokis. Pero este curso el Departamento de Educación ha autorizado a cuatro colegios públicos (Gernika, Markina-Xemein, Larrabetzu y Erandio) que pongan en marcha sendos proyectos piloto para autogestionar el comedor al margen de las siete grandes empresas de restauración que elaboran a diario 92.000 menús para estudiantes de 2 a 16 años.

En estos momentos hay muchas miradas puestas en la experiencia de estas cuatro escuelas ya que son las primeras en transitar por el camino de la gestión autónoma de los comedores en base a un modelo “sano, cercano y justo”. Esta es una reivindicación histórica de la Confederación de Padres y Madres de la Escuela Pública Vasca (Ehige) y de otros colectivos, como el sindicato agrario EHne, enmarcada en la iniciativa Gure Aukera, gure platera que pide al Gobierno vasco que “cada centro tenga libertad para elegir si quiere catering o no”, señala Lurdes Imaz, de Ehige.

Momento “histórico” En Allende Salazar son conscientes de que están protagonizando un “momento histórico” y de que su ejemplo podría propiciar que el Gobierno vasco modifique la normativa de comedores para permitir la convivencia de los dos modelos: el catering y la cocina en el colegio. Incluso una tercera opción, como la iniciativa de soberanía alimentaria que están desarrollando en Orduña, y que una cocina central gestionada por el ayuntamiento abastezca los colegios y residencias de la localidad o la comarca. “Estamos abriendo camino, con la idea de compartir con otras escuelas un modelo que creemos es exportable y no tengan que empezar desde cero”, afirma Zelaia.

Según explica, “no ha sido sencillo” que el AMPA asuma las funciones que desempeñan hoy las empresas de catering: elaborar los menús, contactar con los proveedores, elaborar la comida, mantener los estándares de calidad y salubridad, contratar a las monitoras. Y el más difícil todavía, que a los chavales les guste la comida. “Milagros a Lurdes”, bromea Zelaia, ya que una vez que la comida llega a la mesa las peleas para complacer a todo el mundo son inevitables. Y más cuando en el fondo de los pucheros abundan borraja, coliflor, acelgas, legumbres... Al fin y al cabo, por muy ecológica que sea la materia prima, una porrusalda no deja de ser porrusalda. La guerra gourmet ha sido tal que la asociación de familias y la nutricionista del Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi (ENEK, sus siglas en euskera) han tenido que modificar varias veces el menú para acercarlo a los hábitos y gustos alimenticios de los niños y niñas.

Una de las batallas más duras ha sido la de la pasta. Al principio ponían tres clases de pasta y arroz: a la marinera, con verduras, y con beicon y champiñones. Pero hubo quejas y caras largas. “Y por la paz mundial” -ironiza Zelaia- decidieron servir una receta “de consenso”. Arroz y pasta con tomate, triunfo asegurado. “Al principio les poníamos hamburguesas de ternera y luego tuvimos que añadirles cerdo porque no convencían”, recuerda. La desaparición de las patatas congeladas y los san jacobos del menú también ha sido un drama. Al menos para Uxue, Irati o Araitz, cuatro alumnas de Primaria que, como cualquier niña de 7 años, se pirran por los espaguetis y la pizza. “Al menos nos van a dejar las croquetas”, afirma Chej con una sonrisa de oreja a oreja, mientras le da un mordisco a la albóndiga sin cerdo de su dieta halal.

La puesta en marcha del jantoki ecolocal ha requerido un año de preparación. Primero diseñaron el proyecto que “es como antes del 2000, pero 2.0, una versión mejorada porque hemos apostado por el sector primario de la comarca”. Luego se valieron del mapeo que realizó Lurbizi con baserritarras y productos ecológicos disponibles en Kostaldea y Lea-Artibai. Reelaboraron los menús porque no eran con producto de temporada atendiendo las recomendaciones nutricionales del Departamento de Educación. Calcularon toda la materia prima que iban a necesitar para todo el curso, en base a los gramajes oficiales por comensal en función de la edad. Y finalmente en mayo sacaron a concurso 12 lotes para elegir a los proveedores. En él se dio más puntos a distintos criterios, como que fueran productos de la comarca, ecológicos, de productores asociados...


Alex, del baserri Aristieta de Ajangiz, se hizo con el lote de las frutas y verduras junto con otros cuatro baserritarras. Todos aquellos productos necesarios y que, por el ciclo natural, no están disponibles en la zona se compran a productores de agricultura ecológica del Estado: melones en Castilla-La Mancha, mandarinas en Valencia o aceite, sal y azúcar en Nafarroa. Alex está encantado con la experiencia. “Para nosotros es importante que la gente sepa que no estamos inventando nada, de hecho con este proyecto estamos desandando el camino. Es bastante absurdo que los críos y crías del Allende estén en un proyecto piloto para que puedan comer comida local, cuando lo lógico sería que tuvieran un proyecto piloto para que una vez a la semana o una vez al mes pudieran comer comida china o mexicana. Que sea algo innovador que los críos de aquí coman comida de aquí es paradójico, cuando por otro lado estamos impulsando con subvenciones públicas la alubia y el pimiento de Gernika o el euskal atuna”.

Forestalistas disconformes con el plan rector de Urdaibai

Vista de Urdaibai desde el mirador de Mundaka.
Vista de Urdaibai desde el mirador de Mundaka. (Imanol Fradua)
Reserva de la Biosfera
 

La Asociación de Forestalistas de Bizkaia muestra sus discrepancias con el nuevo PRUG de la reserva de la Biosfera


Un reportaje de Aritz Erdaide -DEIA  Lunes, 7 de Noviembre de 2016 -

La Asociación de Forestalistas de Bizkaia se muestra crítica con el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai que aprobó el Gobierno vasco el pasado 27 de septiembre. El colectivo que reúne a 600 propietarios de terrenos boscosos de la comarca de Busturialdea, esgrime que el proceso de renovación del plan “no ha tenido en cuenta y ha desestimado prácticamente en su totalidad” las alegaciones y aportaciones realizadas en defensa de los intereses de la propiedad forestal. Además, alegan que el PRUG “afecta a derechos de los ciudadanos” sin que se planteen ni definan las acciones y medidas compensatorias.

“La valoración que hacemos inicialmente es totalmente desfavorable, tanto por el procedimiento que se ha seguido a la hora de elaborar el nuevo PRUG y por las importantes limitaciones y prohibiciones que conlleva en las áreas forestales” sostenía Fernando Azurmendi director de la asociación. Atendiendo a sus quejas, opinan que la gran mayoría de limitaciones van ligadas a la prohibición de las zonas forestales que actualmente están ocupadas por plantaciones y especies de crecimiento rápido. “La lectura inmediata que hacemos es que muchas de ellas tienen que ser sustituidas por plantaciones de crecimiento medio y lento”. Actualmente en el ámbito de las plantaciones productivas las especies prioritarias son el pino radiata y el eucalipto, y el nuevo plan establece unos condicionantes que son los que motivan la preocupación de los forestalistas por la aplicación de esas medidas y la gestión en el día a día, “porque entendemos que las consecuencias serán mayores de los que se nos ha dicho” agregaba Azurmendi.


Una de las principales demandas que realizan es que el desarrollo sostenible lleva asociado un desarrollo socio-económico y la asociación echa en falta un análisis previo sobre la situación en la que se encuentra Urdaibai y la comarca de Busturialdea actualmente. “Las aportaciones a la biodiversidad son discutibles en función del estado de las masas, de las especies… pero la realidad se debería haber medido previamente a través de un estudio a todos los niveles”. Lo que no cabe duda para ellos es que la actividad del sector forestal es muy importante a nivel comarcal y en lo que se refiere a la reserva.

“El nuevo PRUG penaliza a la superficie forestal actual, que en un 99% es propiedad particular. En todo el proceso participativo no ha habido una mesa consultiva del sector agroganadero y forestal” explica Javier Gezuraga, técnico de la asociación forestalista. El nuevo plan rector de la Biosfera de Urdaibai estuvo precedido por la celebración de talleres participativos donde estuvo la comunidad científica, gestores… Aun así, desde los forestalistas remarcan que a la hora de definir las limitaciones y condicionantes en toda la zona agro-forestal, no ha habido una sola reunión ni con los propietarios ni con los representantes. Conscientes de la trascendencia que iba a tener el PRUG, “se nos hizo una convocatoria al Pleno del Patronato con siete días de antelación; que es legal, pero que se nos de solo una semana para analizar el documento original, más las alegaciones y llevarlo al pleno para aprobación, nos pareció algo muy precipitado” se quejaba Azurmendi.

RETROCESO Para los forestalistas de Bizkaia el nuevo plan es “un retroceso a nivel de limitaciones que nos sitúa antes de 2003”. Reseñan que no se pueden establecer zonas de protección a costa de la propiedad privada sin el establecimiento previo, ni ningún tipo de acuerdo y en contra de los intereses del sector forestal. “Somos conscientes de que el propio sector, como otros sectores, tiene sus impactos negativos y que hay margen de mejora en la actividad forestal también. Pero lo que pedimos es que no nos vengan con el mazo de la limitación y la prohibición” asume Gezuraga.

La asociación ve su actividad como una oportunidad para Urdaibai, lejos de ser una amenaza, y aunque en ciertos ámbitos hay críticas de que no es sostenible, “los forestalistas estamos haciendo una apuesta importante por mejorar nuestras técnicas, que los impactos sean menos agresivos, con una clara apuesta por la certificación forestal y elaborando planes de gestión”.