El nuevo PRUG: Atraco legal en UrdaibaiEAEANk onartu egin du Eusko Jaurlaritzak Urdaibaiko Erreserba kudeatzeko onetsi zuen dekretuaren aurka jarritako helegitea 2017ko Martxoaren 2


Urdaibaietz plataforma ekologistaren iritziz, Eusko Jaurlaritzak ausarkeriaz jokatu du hainbat puntutan legezkotasuna urratuta.

Joan den urtarrilaren 30ean, Urdaibaietz plataforma ekologistaren legezko ordezkariek helegitea jarri zuten Eusko Jaurlaritzak 2016ko iraileko hauteskundeak eta bi egun geroago onartu zuen dekretuaren kontra, jarduneko zegoenean onartu ere, hau da, Eusko Legebiltzar berria oraindik eratu gabe. Urdaibaietzek eskaera egin dio Auzitegiari zuhurtasunezko zigorra ezar diezaion Dekretuari, kontuan hartuta Urdaibairi dakarzkion ondorio txarrak -batzuk konponezinak- eta herritarren interes orokorrak ere kaltetzen dituela. Gogora dezagun biosfera erreserba hau Autonomia Erkidegoko interes handieneko natur gunea dela. UNESCOk 1984an Gizateriaren Ondare izendatzeaz gain, nazioartean oso garrantzitsuak diren hezeguneak ditu, Ramsar Hitzarmenean jasoak, bai eta Kontserbazio Bereziko lau Eremu (KBE) eta Hegaztientzako Babes Bereziko Eremu (BBE) bat ere Europako Batasuneko Natura 2000 sarean.

Urdaibaietz plataformaren ustetan, Eusko Jaurlaritzak modu subertsiboan eta ausarkeriaz jokatu du hainbat puntutan legezkotasuna urratuta. Hain zuzen, Auzitegiak helegitean jasotako argudioen sendotasun juridikoa hartu du aintzat:

  • EJk ez du egin aldez aurreko eta nahitaezko Ingurumen Inpaktuaren Baterako Ebaluazioa.
  • Ez du egin nahitaezko Ingurumen Baliabideen Antolamendurako Plana.
  • Urdaibai Babesteko Legeak ezarritako Babes Eremuak babesik gabe utzi ditu. Orain, eremu horietan baimentzen diren erabilerek haien kontserbazioa edo birsortzea eragozten dute.
  • KBE eta BBE eremuei buruzko araudia indargabetu eta babes-maila txikiagoko beste batekin ordezkatu du.

Araudi horrek, indarrean zegoena ordezkatu eta eguneratu behar zuenak, Urdaibai Babesteko Legea garatzeko (gogora dezagun lege hori aho batez onartu zutela alderdi guztiek 1989an), helburu hau izan behar du: “Ekosistema guztien osotasuna babestea eta haien leheneratzea sustatzea, izadiaren, zientziaren, hezkuntzaren, kulturaren, aisialdiaren eta gizarte-ekonomiaren aldetik duten garrantziagatik” (Urdaibai Babesteko Legearen 1. art.). Horrez gain, oinarria izan behar du eskualdeari begira garapen iraunkorreko eredua bultzatzeko, zeinak kontserbazioa eta baliabideen erabilera bateragarri egingo dituen.

Alabaina, Eusko Jaurlaritzak onarturiko dekretuak “nahierara egindako” esparru juridikoa eskaintzen du, Urdaibai Babesteko Legearen jatorrizko espiritua eduki barik lagata. Araudi horrek ez du modu integralean bermatzen natur, paisaia, gizarte eta kultur balioen kontserbazioa, eta ez du sustatzen garapen iraunkorreko eredua Urdaibairako. Alderantziz, agiri iluna da, sarri ulergaitza, hirigintza-plan bat balitz bezala sortua, eta gehiago dirudi egina norbanakoen interes jakinak asetzeko herritarren interes orokorrei erantzuteko baino.

Horrenbestez, gure aburuz, Dekretua baliogabetu egin behar da, eta beste testu bat sortu, logikoa denez eguneratzea ekarriko duena (indarrekoa 1983koa zen), baina ingurumen eta jendarte aldetik eredu iraunkor eta justua bultzatuko duena, baliabideen ustiapena eta kontserbazioa bateragarri eginda, lehentasunez autoardaztua eskualdeko baliabideen aprobetxamenduan, bertako herritarren beharren asebetetzean eta ekosistemen eta beren berezko balioen kontserbazioan. Prozesu horretan, euskal administrazioen babesa eta jarrera proaktiboa funtsezkoak dira, herritarren parte-hartzea bezala. Hain zuzen, hortxe gaude prest elkarlanean aritzeko.

Urdaibaietz Herritar Plataformako kideak: norbanakoak nor bere izenean, Ekologistak Martxan, Gernikako Ekologi Lantaldea/Taller de Ecología de Gernika, Lanius Bilboko Elkarte Ornitologikoa, Txipio Bai eta Zain Dezagun Urdaibai.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha aceptado el recurso presentado contra el decreto que regula la gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.


El pasado 30 de enero, representantes legales de la plataforma ecologista Urdaibaietz presentaron un recurso contra el Decreto que aprobó el Gobierno Vasco dos días después de las elecciones de septiembre de 2016, estando en funciones; por tanto, antes de constituirse el nuevo Parlamento Vasco. Urdaibaietz ha solicitado al Tribunal la suspensión cautelar del Decreto, por los efectos negativos que supone –algunos irreversibles– para Urdaibai y, para los intereses generales de la ciudadanía. Recordemos que esta reserva de la biosfera es el espacio natural de mayor interés de la Comunidad Autónoma. Además del reconocimiento por la Unesco en 1984 como Patrimonio de la Humanidad, posee unos humedales de importancia internacional incluidos en la lista del Convenio Ramsar, y cuatro Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en la red Natura 2000 de la Unión Europea.

En la plataforma Urdaibaietz estimamos que el Gobierno Vasco ha actuado de forma subversiva y temeraria, al saltarse la legalidad en varios puntos. De hecho, el Tribunal ha aceptado la solidez jurídica de los argumentos esgrimidos en el recurso:
  • No han hecho la previa y obligatoria Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental.
  • No han elaborado el preceptivo Plan de Ordenación de Recursos Ambientales.
  • Desprotege Zonas de Protección que establecía la Ley de Urdaibai. Ahora permite usos en estas zonas que van en contra de su conservación o regeneración.
  • Deroga la normativa de las zonas ZEC y ZEPA, y la sustituye por otra con menor grado de protección.
Esta normativa, que debía sustituir y actualizar la vigente, como desarrollo de la Ley de Protección de Urdaibai (recuérdese que fue aprobada por unanimidad de todos los partidos en 1989), debe tener como objetivo “proteger la integridad y potenciar la recuperación del conjunto de los ecosistemas, en razón de su interés natural, científico, educativo, cultural, recreativo y socioeconómico” (art. 1 Ley de Urdaibai). Además, debe ser la base para potenciar un modelo de desarrollo sostenible para la comarca, que compatibilice la conservación con el uso de los recursos.

En cambio, el decreto aprobado por el Gobierno Vasco ofrece un marco jurídico “a la carta”, que vacía de contenido el espíritu originario de la Ley de Urdaibai. No es la normativa que garantice la defensa de los valores naturales, paisajísticos, sociales y culturales de forma integral, y que promueva un modelo de desarrollo sostenible para Urdaibai. Se trata de un documento farragoso, con frecuencia ininteligible, concebido como un plan urbanístico, que parece pensado para satisfacer antes determinados intereses particulares, que el interés general de la ciudadanía.

En consecuencia, creemos que debe anularse el Decreto, y retomar la elaboración de un nuevo texto, que lógicamente contemple la actualización (el vigente era de 1983), pero que inspire un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible y socialmente justo, que promueva una explotación de los recursos compatible con su conservación, autocentrado preferentemente en el aprovechamiento de los recursos de la comarca, en la satisfacción de las necesidades de su población y en la conservación de los ecosistemas y de los valores que le son propios. En este proceso, la tutela y proactividad de las administraciones vascas es clave, y no lo es menos la participación de la ciudadanía. Es ahí donde ofrecemos nuestra disposición a colaborar.

Urdaibai, 1 de marzo de 2017


Constituyen Urdaibaietz Herritar Plataforma: ciudadanas y ciudadanos a título personal, Ekologistak Martxan, Gernikako Ekologi Lan-taldea/Taller de Ecología de Gernika, Lanius Bilboko Elkarte Ornitologikoa, Txipio Bai y Zain Dezagun Urdaibai.

Comentarios