martes, 23 de octubre de 2012

Etxergane eta Motroiluko 400.000 euriei buruz


Etxergane eta Motroiluko 400.000 euriei buruz
Busturia 12/09/28

Joan den 25ean, martitzena, egindako Osoko Bilkuran Alkatetzaren proposamen bat eztabaidatu zen, hots: 2/2012 kredituaren aldakuntzari buruzko espedientea, Administrazioarekiko Auzibideko Bilboko 2. Zenbakidun Epaitegiaren 205/2012 zenbakidun epaia betetzea helburutzat duena, epai horrek oniritzi baitu Guillermo Barandiaran Alday Jaunak (Maria Victoria Gondra Oraa Andrearen alargunak) jarritako errekurtsoa, hau da, Busturiako Udalaren aurrean 2010eko azaroaren 19an aurkeztutako eskabidearen ustezko ukapenari buruzkoa, eskabide horretan aipatu Barandiaran Jaunak erreklamatzen baitzuen Busturiako Udalak ez zuela bete Biosferako Urdaibai Erreserbako interpretazio-zentroa bihurtzeko helburuaz Madariaga Dorretxeari, bere eraikin erantsiei eta 59.000 inguru m2ko lursailari buruz bi aldeek sinaturiko hirigintza-hitzarmena.

Laburbilduz, 1995-1999 legegintzaldian sinatu zen hirigintza-hitzarmenak hurrengo parteak edo hitzarmenak zituen:

1. Barandiaran jaunak Udalari lagatzen edo saltzen zizkion hurrengo lursailak eta eraikuntzak:
 • BAT: Dorrea eta bere lursaila, 130.000.000 pezetatan balioetsia (2.000 pezeta m2a)
 • BI: Aingeru-bideko 3400 m2ko antzinako eria eta Manuel Maria Arrotegi Amunategi Jaunak eraikitako Mutikoen Eskola dagoen orubea bera. 12.000.000 pezetatan balioetsiak (3.000 pezeta m2a)
2. Udalak gauzaz ordaintzeko konpromisoa hartu zuen eta, horretarako, Busturiako hirigintza-plangintza aldatzekoa, hurrengo eraikuntza-helburuetarako:
 • BAT: Aingeru-bideko hirigintza-fitxa onarturiko 8 etxebizitzatik 26ra aldatzen zen, etxebizitza libreen 4 Bloke eraikitzea ahalbidetzeko, baldintzatzat jarrita izen bereko eraikuntza zaharra botatzea. Udal Arkitektoaren arabera eskubide horiek 134.000.000 pezetatan balioetsiak zeuden garai hartako higiezinen merkatuan.
 • BI: Etorkizunean, udalak udal plangintza berrikusten zuenean, aipatu udalak Motroilu-Azpi edo Etxerganeko unitatea berraztertzeko konpromisoa hartzen zuen, zeinetan gaur egun bi familiako 6 txalet edo txalet bikoitz eraiki daitezkeen bitartean (3 Barandiaran jaunarenak) Aingeru-bideko blokeen parekoak egin ahal izango diren, hau da, 12 eta 18 etxebizitza-unitate gehiago. Baldintza hori nahitaez bete behar zen, nahiz eta Tokiko Hirigintza Planaren erreforma 2009a bukatu aurretik onartu gabe egon. Eraikuntza-eskubide horiek gauzatuko balira, gaurko higiezinen merkatuan 600.000 tan balioetsiak izango lirateke.

Baldintza berri hori, jabeak azken orduan eta derrigorrez ezarria, HERRI BATASUNAko bi zinegotziek salatu zuten bere sasoian uste zutelako diruz gehiegizkoa zela hasierako balorazioak bikoiztu egiten baitzituen eta proposatu zuten 18 etxebizitza berriak nahitaez destinatu behar zirela VPOra. Hala eta guztiz ere, HBk planteaturiko soluzioa herritarren interesetarako zuzena zela-eta, 1997ko ekainaren 28an ontzat eman zen baldintza hori guztiek onarturik.

Ez dugu izan sarbiderik ez Bilboko TSJ Bigarren Aretoko epaira, ez eta Busturiako Udalak epaiketa-prozesuan planteaturiko alegazioetara ere, ez baitira agertzen garai hartako udal aktetan, eta ez dakigu, ezta, Udalak lehenaldian egindako kontratuak eta harturiko betebeharrak ez betetzeko orduan izan zituen arrazoien zergatia ere Busturiako herritarrei ezkutatu egin zaizkielako. Dakigun gauza bakarra da Osoko Bilkuran planteatu ziren jarrerak antagonikoak izan direla, eta uste dugu jakitun jarriko gaituztela iragarki-tauletan, nahiz eta batak eta besteak ahaleginak egiten jarraitu herritarrak Udalaren erabaki-organoetatik kanpo mantentzen.

EAJ/PNV eskualdeko 6 Ha politenak herriarentzat lortzea suposatu duen hitzarmena zehatz-mehatz betetzearen alde jarri zen eta gero kritikatu zuen Ezker Abertzalea (sic) une honetan onartezina den zorduntze batean erortzea suposatzen duten erabaki okerrak hartzearren, gero esateko hirigintza-hitzarmen hura aho batez onartu zela eta, beraz, garai hartan Ezker Abertzalea ere, izen batarekin zein bestearekin agertu, ados egon zela.
Alkatetzak erantzun zion Jabeak, hitzarmenaren bidez nahi zuena, hirigintzako espekulazioa zela eta hirigintza iraunkorraren ikuspuntutik Busturiako paisaia-kalitate handieneko gunean txalet-eredu bat mantentzea ezin zela onartu eta, beraz, PGOUk ezabatzearen aldeko aukera egin duela, A3 nekazal gune bezala kalifikatuz, eta EAJ/PNVren eledunari errieta egin zion esanez bera BILDU koalizioko Alkatea zela eta ez Ezker Abertzalekoa eta gobernatzeak erabakiak hartzea eta erantzukizunak onartzea eskatzen duela eta berak bereak egiten zituela aurreko alkateek gai horretan hartu zituzten jarreretariko batzuk.

Era berean, beste behin egon zen Alkatearen soldatari buruzko hizka-mizka bat, eta Jelkideek diru horrekin herri-basoak erosteko proposamenak egin zituzten, eta alkatesaren erantzuna Udalak dituen eguneroko arazoetara oso-osorik dedikatzeko dagoen premiaren eta kargutik pasatu diren alkateek kobratu dituzten soldaten edo kopuruen aipamena izan zen. Eztabaida labur baina mamitsu baten ondoren EAJ/PNVko eledunak Alkatearen dimisioa eskatu zuen azkenengo legegintzaldiko Ezker Abertzaleko alkatearen akatsak bereak egitearren.

Baina Osoko Bilkuran oposizioko EAJ/PNVk egindako salaketa larriak gorabehera, han esan ziren kudeaketa txarraren eta Osoko Bilkuraren funtzioen usurpazioaren baieztapenek ukituriko agintariei eta funtzionarioei ez zien azalpenik eskatu parte-hartzaileetariko batek ere, ez-eta begi bistako erantzukizun pertsonalik exijitu ere. Konkretuan garai hartan Hirigintzako zinegotzia eta Alkatea zen Andoni Elorrietari ukitzen diote bete-betean salaketa larri horiek eta, beraz, Busturiako herritarrei azaldu beharko liguke nola har daitekeen Osoko Bilkurak sinaturiko hirigintza-hitzarmen bat aldebakarki hausteko erabakia? Ez daukagu, ezta ere, Udaleko udal Idazkari Kontu-hartzaileak Ilegaltasun-oharpenik egin zionetz, jakinaraziz erabaki hark izan zitzaketen finantza-ondorenak, Tokiko Ogasunen Legearen arabera aginduzkoa dena, ez-eta zinegotziak jakitun ipini zituenik hitzarmena ez betetzeak daukan ilegaltasunaz.

Argi dago epai honen ondorioei buruz egon den Isiltasun Administratibo negatiboaz abusatu egin dela beste behin ere ustezko ukapenagatik, hala EAJ/PNVk nola EAk eta ANVk ilegaltasun administratibo honekin Busturiako udal jokabidean konstante bat egin dutelako demokraziaren kontrako sistema horren erabilera eta gehiegikeria eginda, iritzia ematerik edo erabakia hartzerik gura ez zuten gaien tramitazioa egiterik nahi ez zutenean. Baina oraingoan, epaitegira jotzeko nahiko baliabide ekonomiko duen eta epaileek arrazoi legala, nahiz eta etikoa edo morala izan ez, ematea lortu duen hiritar batekin egin dute tupust.

Bitxia da, baita ere, gaurko Gobernu-Taldeak joan den uztailean Barandiaran Alday jaunaren alegazioak arbuiatzea, zeinek adierazten zuen Motroilu Azpi gunean kokaturiko bere jabetzako lursailei emandako klasifikazioarekin bere desadostasuna (lurzoru ez-urbanizagarria), zeren: inguruaren gaurko klasifikazioa eta bertako eraikuntza-ahalbideak aldatzen baititu eta ez baitu betetzen Madariaga Dorrearen eta bere eranskinen lagapenari eta lagapen hori ordaintzeko balio duten lursailen antolamenduari buruzko Hirigintza-hitzarmena (97-6-28) hurrengo Informe Teknikoak bilduriko hurrengo argudioekin:

Sin entrar a valorar el compromiso adquirido por el Ayuntamiento de Busturia en el citado Convenio urbanístico (aspecto que el Ayuntamiento deberá de valorar en función del contenido del mismo y de las condiciones pactadas en su conjunto) y desde el punto de vista de la ordenación general del municipio de Busturia debemos de señalar:
 • - Que los terrenos no desarrollados en el período de vigencia del planeamiento pueden perder su categoría por considerarla inadecuada con los nuevos objetivos y las nuevas circunstancias socio económicas a las que debe dar respuesta la revisión de la ordenación general del municipio.
 • - Que las características de los terrenos mencionados en la zona de Motroiu-Azpi cumplen con las condiciones indicadas en los apartados 1.a y 1.b del Art.11 de la Ley 2/2006.
 • - Que todos los terrenos idóneos para servir de soporte, previa su transformación urbanística, a usos urbanísticos (Art.14.1.a) están sujetos a la necesaria priorización y dimensionamiento de los objetivos de desarrollo para el período que establezca el P.G.O.U.
  .
Proponemos por ello que en la elaboración del documento definitivo del P.G.O.U se pueda reconsiderar la ordenación del ámbito A.3-Axpe, dejando a criterio del Ayuntamiento la valoración de las circunstancias mencionada en los terrenos de la zona Motroiu-Azpi.

Euren Informeekin kontraesan baten aurrean gaude eta, era berean, Andoni Elorrieta jaunaren gidaritza politikoaren peko plangintzaren idazketa-taldeak PGOUn azaldutako helburu orokorrekin gauzatutako ondorio-faltaren aurrean ere, hirigintza-hitzarmenak lehenagotik sinaturik zeudelako finkatutzat ematen baitzaie Unitate batzuei etengabeko estaldura ematen zaielako, eta beste batzuk, ostera, birsailkatu egiten baitira inolako lotsa politikorik barik (urbano izatetik babesturiko landa-laborantzakora pasatuz), nahiz eta udaleko informe teknikoek Lurzoru Urbanoaren ezaugarri legal guztiak onartu.

Eta ukiezin aitortzen da helburutzat 46 etxebizitza libre San Kristobalen eraikitzeko helburua daukan EAJ/PNVren garaietako Hirigintza-hitzarmena eta, beraz, Zelaiondo UEDri (Viviendas de Vizcaya-Amenabar enpresaren jabetza denari) Motroilu Azpi UEDri ematen zaion tratamendu ezberdina ematen zaio. Beraz, gure beldurra da azken honen lau jabeak behartuko dituela epaitegira joatera euren interes ekonomikoak defendatzera, eta horrek oraingoak izan dituen ondorio segurki berdinak izango dituela, ikusita jurisprudentzia eta lurzoruaren Euskal Legearen idazketaren hurrengo artikulua:
Artículo 11. Clasificación del suelo urbano.
1. Procederá la clasificación como suelo urbano de los terrenos ya transformados, que estén integrados o sean integrables en la trama urbana existente y asumida por el propio plan general que realice la clasificación:
 • a) Por contar, como mínimo, con acceso rodado por vías pavimentadas y de uso público efectivo, abastecimiento de agua, evacuación de aguas pluviales y fecales y suministro de energía eléctrica en baja tensión; con dimensión, caudal, capacidad y tensión suficientes para proporcionar servicios adecuados tanto a la edificación existente como a la prevista por la ordenación urbanística.
 • b) Cuando los terrenos, aun careciendo de algunos de los servicios citados en el párrafo anterior, tengan su ordenación consolidada, por ocupar la edificación, al menos, dos terceras partes de los espacios aptos para la misma según la ordenación urbanística que para ellos se proponga. ...

Barandiaran Alday Jaunaren eta 2007ko HERRI BATASUNAren proposamenaz gain, bazegoen, baita, ZAIN DEZAGUN URDAIBAI ELKARTEAk proposatutako aukera ere PGOUri egindako hurrengo bere proposamen eta iradokizunetan:
3.1.1. .- Mejorar el diseño y calidad de la travesía urbana de la carretera comarcal BI-2235 a su paso por Busturia mediante las siguientes medidas de cirugía urbana y vial: ...
 • Retomar la idea de un vial paralelo previsto en las actuales N.S.P.U. en la zona de Etxergane con el fin de evitar accesos privados directos a la Comarca.
3.4.2. Potenciar actuaciones tanto hoteleras como hosteleras, todo ello en relación a la vocación turística del municipio, a situar siempre fuera de las áreas protegidas, entre otros:
.
Un Hotel similar en Etxergane dentro de la unidad urbana de Motrollu en la misma situación incluso valorar la recuperaron de su diseño-- y dimensiones del antiguo palacio Arrotegi.

Zoritxarrez, gaurko gobernu-taldeak ez du kontuan hartu planteaturiko hiru proposamenetariko bat ere, eta aurrera jarraitu da aurreko legegintzaldiko Hirigintza Zinegotziaren begi bistako hanka sartzearekin, goian aipaturiko ondorio juridikoekin.

Bestalde, iturri paramunizipaletatik jakin dugu Udalak hirigintza-berrantolaketari buruzko proposamen mordo bat egin duela Etxegane edo Motroilu Azpi gunean, eta diotenez planteaturiko higiezinen negozioaren aukerak baino nahiago izan du Barandiaran Alday Jaunak hitzarmenean bilduriko indemnizazioaren dirua poltsikoratzea, eta, beraz, uko egin die proiektuen hautabide guztiei, hala eraikuntzakoei nola bere lursailean Hotel bat eraikitzeari. Alabaina, ez daukagu baieztapen horiek egiaztatzen dituen ez dokumenturik ez hitzarmenik.

EAJ/PNVren HITZARMENAREN LOTERIAREN SARIA

ikusi ditugu saritutako txartelari buruz hitz egiten duten EAJ/PNVren kartelak, baina 2007an sinatu zen hitzarmenaren ontasun ekonomikoei buruz hitz egiteko desegokiena EAJ/PNV bera da, orain jasaten ari garen hau bere alderdiko Alkatesa batek kudeatu eta negoziatutako hitzarmen bat betetzearen ondorio zuzena delako.

Ez da bidezkoa, ezta, zorduntzeaz edo hirigintza-politika txarrez hitz egitea ere, batez ere kontuan hartzen badugu bere alderdiko Alkateek nola kudeatu zituzten Madariaga Dorretxeko obrak IHOBEri eta bere arkitekto-taldeari nahi zuten guztia egiten libre utzita. Ildo horrek suposatzen zuen enpresa hori obren lizentziatik salbuetsita geratzen zela, eta ondorioz dagokion ICIO/EIOI (Eraikuntza, Instalazio eta Obren Udal Zerga) barkatzen zitzaiola. Ezin gara esan barik geratu, ezta, EAJ/PNVk 2007an egin zuen Busturiako PGOUren hasierako proposamenean Etxerganeko alderdi hori guztia, Ibarreta osoa eta Koloniako Gugenheim higiezinen espekulaziorako borroka-zelai handi bat bihurtzen zela, babes bereziko lurzoruak izan arren.

Gogoan izan, prentsaren esanetan, Madariaga Dorretxeko obrak 9,8 milioi izan zirela (1.630.582.800 Pta); beraz IHOBE enpresak horren 0,05 ordaindu behar zuela, bere etxean obra bat egiten duten herritar guztiei kobratzen zaien obra-zerga bezala. Orduan, kopurua 490.000 ra (81.529.140 Pta) igoko zen eta hori ez zela kobratuko ZAIN DEZAGUN URDAIBAI Elkarteak, AUZOARTEKOren laguntzarekin, justizia-epaitegira joanda egindako salaketak aurrera egin ez balu, han geratu baitzen frogatuta Madariaga Dorretxean ilegaltasuna EAJ/PNVk Udalean gehiengoa zeukanean egin zela eta Arkitektoak eta Idazkariak aldeko informeak eman zituztela. Egia esanda, harriduraz egiaztatu dugu Aingeru Bideko gunean, hitzarmenak ukituriko arloa hau ere, 29 etxebizitza egin direla tokiko hirigintza-araudian 26 baimendurikoen ordez; eta operazio hori EAJ/PNVren alkatea zegoela burutu zen.

Kanpoko iturrietatik jakin dugu (zeren Busturiako Udalak ez baitie ezer jakinarazten alde interesatuei Madariaga Dorretxeko Obren Lizentzien prozeduran) 2010ean 290.000 inguruko kopurua kobratu zitzaiola IHOBEri ICIO/EIOI bezala. IHOBEri obrengatik zegokion zergaren likidazioa aho batez onartu zen aurreko legegintzaldiko kontu-batzordean, beraz, baita, EAJ/PNVren aldeko botoekin ere.

A. ELORRIETAren TALDEAREN MONOPOLYA

Bestalde, ez da ulertzekoa BILDUko zinegotziek Hirigintza-arloan erakutsitako setakeria jakitun gara Andoni Elorrieta Jaunaren zuzendaritza teknikoaren pean dela-, EAJ/PNVk Madariaga Dorretxean, Presapen, Zelaiondon, Zubialden... gaizki egindako guztia beretzat hartzeaz gain argi eta garbi urbanoak diren Motroilu-Etxeganeko lursailetan proposatutakoa bezalako babesturiko nekazaritza-lurzoruen burugabekerietara eroaten gaituen hirigintza-lerro apetatsu batera eramatea, Urdaibaiko landa-lurzoruko hektareak Gollebarren, Sakonetan edo Biezkon birsailkatzen direnean edo Bekoerrotako paduraren zati bat lurzoru urbano deklaratu nahi denean.

Bere aldizkarietan esaten denaren kontra, jokabide horiek ez dira lurzoru iraunkorraren plangintza-eredu bat; hori ateak itxita egindako hirigintzako loteria bat da eta txartelak gerizpean dagoen Troika batek banatzen ditu Busturiako herritarren izenean eta gero hartu edo itxi bezala planteatzen dute, hirigintza iraunkor bat lortzeko behar den derrigorrezko adostasunetik guztiz urrun.

Ez dakigu, ezta, BILDUk nondik atera duen Barandiaran Alday Jaunak bere lursailean bizitza bakarreko txaletak eraiki gura dituela, guk dakiguna baita jaun horrek hitzarmenean nahi zuena Aingeru Bidekoen antzeko bloke txikien tipologia zela; hor ibai: promozio librekoak edo luxuzkoak. Ez dakigu, ezta, zein iturritik irten den hurrengo baieztapena, hau da, Madariaga Dorretxea ez dela Busturiako Udalaren jabetza, hori hitzarmenean bertan agertzen baita; gertatzen dena da gaur 30 urtetan erabiltzeko laga zaiola Eusko Jaurlaritzari.

Ziur gaude BILDUko batek baino gehiagok, gauzatutakoa aztertu, autokritika egin eta egindakoa desegin beharrean, leiho guztiak zarratuko dituela eta salatuko gaituela Barandiaran Alday Jaunaren interesak defendatzen ditugula esanez. Baina hori errealitatetik urrun dago, zeren Ezker Abertzale barrutik eta kanpotik talde hau eratzen dugunok behin baino sarriago proposatu dugu Busturiako gobernukoek aplikatzeko daukaten eskumena gaur ere dutena- eta Barandiaran Jaunari lursail horiek legez desjabetzea, ez dituelako bere kostura urbanizatu eta ez duelako eskatu dagokion obra-lizentzia 1997an indarrean sartu eta hurrengo zortzi urteetan, hori baita bere betebeharra. Hori bai badela, hirigintza iraunkorra; eta ez udalerri erdia hirigintza-arloan lurgorri eduki eta jabeei utzi ondasun mugatu eta urriarekin, lurzoru urbano eraikigarriarekin, espekulatzea.

Busturian BILDU (EA eta Ezker Abertzalea) osatzen duten alderdiek hementxe dituzte euren erantzukizun politikoak, eta azaldu beharko lituzkete zeintzuk izan diren arrazoiak euren taldeko zinegotziak dagokien laguntzarik barik uzteko, sektoreko politika zuzenen jarraibideak seinalatu barik eta beharrezko lege- eta hirigintza-aholkularitzarik barik lagata, eta euretariko bakoitzak pertsona-mailan- hirigintza-plangintzaren idazketa bezalako gai hain konplexu batean botoa emateko orduan eskua jasotzen dutenean hartzen dituen erantzukizunen berri eman barik

AUZOARTEKO
Udalgintzataz Hiritar Iritzi-Kolektiboa
zehaztasun pare bat:

Gaurko datan hartu dugu Administrazio-espedientearen dokumentazioa. Irakurtzen ari gara eta ahal denik eta arinen argitaratuko dugu bere edukietariko baten bat Web orrialdean. Orain egin beharrekoa hurrengo datuak zuzendu edo gehitzea da.
1.- Madariaga Dorretxea Udalak eskuratzearen gainean bi hitzarmen daudea. Bat, udaberrian negoziatua eta 2000eko urrian Begoña Alegria Andreak sinatua eta beste bat, izena “gehikuntza” duena, 2007ko martxoan Javier Gondra Jaunak sinatua eta betetzea 2009ko abenduaren 31ra luzatzen duena.
2.- GUILLERMO BARANDIARAN ALDAY Jaunak hirigintza- eta jabetza-eskubideak Jose Maria Arbe Villanueva Jauna administraritzat daukanIMMOBILIRIA "AINGERUBIDE SL”ri lagata dizkiola eta hau izan dela epaitegietara jo duena hirigintza-hitzarmena ez betetzeagatik dagokion kalte-ordainendirua eskatzera.

3.- EAJ/PNVk 2007ko neguan onartu zuela hasiera batean Tokiko Arkitektoari agintzea idazteko Tokiko Hirigintza Arauen aldakuntza puntual bat eta AGINDU HORI EZ ZELA GAUZATU ez legegintzaldi hartan (Gondra Alkate) ez hurrengoan (Lartitegui eta Elorrieta alkateak).
4.- Ostera, Udalak beste hau gauzatzen du Javier Gondra Jaunaren agintaldian, hots: garai hartan idazten ari zen PGOUren aurrerapenean (2007ko bertsioa) plangintzan aldaketa puntual bat egitera behartzen zuenhitzarmen berrian itundutakoa inola ere ez dena sartzen du. Hau da: "Motroilu-Azpi" unitatea aurreikusten da guztira 45 etxebizitza-unitate dituzten bost blokerekin, euretariko %50a Babes Publikoduna izan beharko litzatekeena (erdia tasatua eta erdia VPO).

INFORMAZIO GEHIAGO HEMEN:lunes, 22 de octubre de 2012

Boletin Ecologistas en Accion 15-21 octubre 2012

Si quieres Suscribirte / Borrarte de la lista
cabecera

Novedades del 15 al 21 de Octubre de 2012.
Ecologistas en Acción


Artículos de la semana

Finaliza la cumbre de Naciones Unidas sobre biodiversidad con un acuerdo sobre financiación que para Ecologistas en Acción no responde a las obligaciones de los gobiernos hacia la protección de la diversidad biológica. [Leer más...]
La enmienda a la totalidad presenta en el Congreso de los Diputados prevé nuevos impuestos sobre la energía nuclear, el vertido y la incineración de residuos y las bolsas de plástico. [Leer más...]
“¿Me permitís que me preocupe por vuestra gloria y os diga que vuestra estrella está amenazada por la más vergonzosa e imborrable mancha?”. Así comienza la carta abierta dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy el día que comienza el juicio del Prestige. [Leer más...]
Seafood Barcelona abre sus puertas a gran variedad de productos pesqueros procedentes de la explotación ambiental y la degradación social en numerosas zonas del Planeta. [Leer más...]
La Plataforma "Eurovegas No", en la que participa Ecologistas en Acción, tacha de "afrenta a la transparencia informativa, a la rendición de cuentas pública y a la calidad democrática" la convocatoria de concurso público para construir Eurovegas anunciada por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. [Leer más...]
La plataforma Aigua és Vida impulsarà la recollida de firmes coordinada per la Federació de Sindicats Europeus de Serveis Públics, mitjançant la qual s’insta a la Comissió Europea a frenar per llei la consideració de l’aigua com un bé mercantil i que es reconegui efectivament com Dret Humà que és. [Leer más...]
Ecologistas en Acción de Ciudad Real se opone al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta intensidad y a toda la infraestructura asociada porque enmascara la urgente necesidad de cerrar y desmantelar el parque nuclear español, y representar una impredecible cuenta atrás para un desastre en la región. [Leer más...]
El tránsito por caminos y vías pecuarias que atraviesan la finca Romanillos, en el municipio de Boadilla del Monte, ha sido vetado. Los propietarios, miembros de una de las ramas de la Casa de Alba, han dispuesto guardas privados que impiden el paso por caminos de dominio público [Leer más...]
Ecologistas en Acción consigue que el Ayuntamiento de Morón retire del pleno una revisión de normas urbanísticas en suelo no urbanizable. [Leer más...]
La gestió publica de la nostra aigua està en procés de malvendre’s i hipotecar-se per diferents generacions. Mentrestant no s’apliquen les lleis mediambientals que permetrien la sostenibilitat dels nostres rius i, per tant el seu futur com a tals. [Leer más...]
Se ha solicitado al Ayuntamiento de Fraga que se respete a los árboles existentes en el polideportivo de La Estacada y que estos no sean talados en las próximas obras de remodelación del complejo deportivo. [Leer más...]
Turcón-Ecologistas en Acción vuelve a aportar sugerencias al avance del PGO de Telde; en esta ocasión, sobre infraestructuras viarias. [Leer más...]
Tras la sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, colectivos ecologistas y ciudadanos exigen la aprobación de un Plan Hidrológico para la Cuenca del Tajo respetuoso con el medio ambiente [Leer más...]
La fase decisiva de la Cimera de la Biodiversitat arrenca avui a l’Índia amb un perillós debat: la implementació de mecanismes financers que posen preu a la natura en comptes de garantir la seva protecció. [Leer más...]
Seafood Barcelona obre les seves portes a una gran varietat de productes pesquers procedents de l’explotació ambiental i la degradació social en nombroses zones del Planeta. [Leer más...]
La desaparición de un oso pardo después de recibir un tiro en una batida al jabalí en una zona de Reserva del Parque Natural, pone de manifiesto, una vez más, la incompatibilidad de esta práctica cinegética (batidas) en determinadas zonas del Parque Natural. [Leer más...]

Próximas convocatorias


Ecologistas TV


Revista

Mercado eléctrico, la gran estafa. Rio+20. Prestige. Mineros. Transgénicos. Valdevaqueros. Incendios forestales. Disruptores endocrinos. [Leer más...]
    Números anteriores | Indices | Suscripción | Edición digital

Informaciones de interés


domingo, 21 de octubre de 2012

La falta de autorizaciones reestructura el proyecto para crear humedales en Urdaibai

  • Gautegiz Arteaga, uno de los municipios en los que Lakua prevé llevar a cabo el proyecto.
   (Foto: i. fradua)
Kostaldea

La falta de autorizaciones reestructura el proyecto para crear humedales en Urdaibai

Lakua retrasa la habilitación de varias lagunas para centrarse en las actuaciones más sencillas
Imanol Fradua - Domingo, 21 de Octubre de 2012 - Actualizado a las 05:38h

Gernika-Lumo. El Departamento de Medio Ambiente ha decidido reestructurar el proyecto para la restauración integral del alto estuario de la ría de Oka que prevé llenar de agua hasta 140 hectáreas ganadas al mar en décadas anteriores. El Gobierno vasco ha solicitado permiso en los cuatro Consistorios por los que emprenderá su plan, pero lo hará con una hoja de ruta modificada, ya que ha abogado por iniciar las obras de menor calado ante la imposibilidad de obtener todas las autorizaciones en plazo para generar humedales en Murueta, Kortezubi y Gautegiz Arteaga, los trabajos más ambiciosos.
Medio Ambiente podría emprender próximamente las obras para la habilitación de dos sendas -en Gernika y Kortezubi- y una pasarela metálica de 89 metros de longitud sobre el corte de la ría para enlazar ambas márgenes, la restauración ambiental silvícola en varias zonas, la ejecución de un azud en el río Baldatika -también en Forua, siendo una actuación que permitirá recuperar el viejo cauce pero no inundará la zona permanentemente- y la colocación de paneles informativos. De hecho, tras presentar el proyecto en las administraciones locales, no han tenido problema para obtener el beneplácito de los Consistorios.
El proyecto, que tiene un presupuesto global de 2,6 millones de euros, fue dado a conocer por Medio Ambiente en enero de este año, pero obtuvo el rechazo de los concesionarios de los terrenos en los que se prevé ejecutar. Vecinos de Kortezubi, Forua, Gautegiz Arteaga y Murueta se oponen a que el proyecto con el que Lakua pretende recuperar la funcionalidad y restaurar los hábitats fluvio-estuarinos de Urdaibai. Aducen que una sentencia de 2007 de la Audiencia Nacional a favor de un grupo de muruetarras les otorga "un derecho preferente" de las parcelas como compensación a un deslinde de terrenos efectuado en 2004.
Es más, presentaron más de un centenar de alegaciones al proyecto, dado que el Gobierno vasco solicitó la concesión administrativa a la Dirección de Costas. Y el Patronato de la Reserva de la Biosfera ha abogado por redimensionar el proyecto y sus fases "ante la imposibilidad de obtener todas las autorizaciones en plazo para iniciar algunas actuaciones".
Actuaciones La falta de esos permisos afecta a los planes de Medio Ambiente para anegar las zonas de Urdaibai que habían perdido su inundabilidad por la creación del canal artificial de la ría. No en vano, preveían efectuar una apertura de las munas en diversos puntos de Murueta y de Gautegiz Arteaga, y efectuar la restauración de dos humedales de agua dulce, uno de ellos a ubicar en Kortezubi, gracias al caudal del río Olalde.
Asimismo, y en aquellas zonas del estuario en las que las mareas puedan actuar libremente, planean retirar las barreras artificiales y escotaduras construidas décadas atrás para rellenar los terrenos y permitir que el agua del mar los inunde en un futuro.
Estas actuaciones habían sido fijadas para los dos próximos años en diferentes fases. Por lo pronto, el nuevo planning estipulado por Medio Ambiente ha modificado ese panorama, y las actuaciones más ambiciosas se llevarán a cabo a partir del año próximo y hasta 2016. Sin embargo, su ejecución podría volver a redefinirse con la entrada del nuevo Gobierno vasco que se forme tras las elecciones de mañana, un ejecutivo que, desde el Patronato de Urdaibai, dirigirá el rumbo de los planes ambientales de futuro en la Reserva de la Biosfera.

las claves

· Primeras fases. El proyecto de regeneración del alto estuario de Urdaibai comenzará con la ejecución de dos sendas y una pasarela sobre la ría, la colocación de señales y la ejecución de un azud en Baldatika.
· Fases posteriores. Modificado ante "la imposibilidad de obtener todas las autorizaciones en plazo para iniciar algunas actuaciones", el proyecto también prevé abrir munas en Murueta y Arteaga, y crear humedales en Forua y Kortezubi.