lunes, 6 de agosto de 2012

BUSTURIKO UDALAK; EZ DAKI EDO EZ DAU ERANTZUTEN...


Bilduren Konzentrazio Ezkubide Politikoen alde
Busturia; Toki-korporazioek ahal denik eta informaziorik zabalena, toki-araubideko legerian edo Informazioari eta Parteharmenari  buruzko Toki Araudiko 27. artikuluko xedapenetan bilduta dagoena, errazteko duten betebeharra gorabehera, Busturian hertsikeriaren eta setakeriaren adibidea daukagu erakunde-gardentasunaren arloan, ingurumen-elkarte honi bakarrik barik beste erakunde batzuei edo herritarrei ere ukitzen diena, ez baitie erantzuten euren idazki eta eskariei sasoiz eta formaz.
Zain Dezagun Urdaibai Elkarteak informazio-eskabideekin aurkeztu dituen eta aurkeztu zirenetik 30 egun baino gehiago iraganda egon arren oraindik erantzun gabe dauden idazkiak (eta zoritxarrez ez dira bakarrak), hauek dira:

  • 2012ko apirilaren 27ko idazkia, ingurumena eta turismo berdea hobetzeko proposamenekin hiru eskabide zituena, apirileko Osoko Bilkuran idatziz eta hitzez erantzutekoa.
  • 2012ko apirilaren 30eko idazkia, Ingurumen arloko hiru galdera zituena, apirileko Udalaren Osoko Bilkuran erantzutekoa.
  • 2012ko ekainaren 20ko idazkia, Hirigintza arloko 4 arazori buruzko lau galdera zituena, ekaineko Osoko Bilkuran erantzutekoa.
Orain gure agintariek guztiok sartu gaituzte aipatu Araudi Organikoan onarturiko hiritarren eskubideen mozketa masibo batean, testu hori izango balitz legez Busturiako herritarren eskubideen iturri bakarra. Hori bai, prozesu parte hartzailerik barik, zabalkunde pertsonalizaturik barik eta batzorde mistorik barik... Eta guztia erreakzio hutsez egiten da eta Gobernu Taldeak hori egiten du elkarte batzuek ­– batez ere hezigaitzek— erabakiak hartzeko orduan parte hartu ahal izatea eta udalaren kudeaketari buruzko ahal denik informaziorik gehiena izatea eragozteko edo zailtzeko helburu disimulatu gabearekin, arrazoitzat jarrita elkarteek euren planteamenduen eta eskubideen alde egiten duten lanak gobernuaren kudeaketa zailtzen duela.

Tokiko legeriak (LBRL, ROF eta ROPIV), ondo baino hobeto ezagutzen dituela uste dugunak, aintzat harturiko eskubideez gain, LPARJ-ko 30/1992 legeko 3. artikuluak herritarrekiko harremanetan gardentasun eta parteharmen printzipioekin ados jokatzeko agintzen die Administrazio Publikoei. Bestalde, lege horretan sarbidea arautzen duten artikuluak bi dira; 35 a) eta h) artikulua eta 37. artikulua. 35 a) artikuluak aldarrikatzen du interesatuaren baldintza betetzen duenak espedienteen tramitazioaren egoera ezagutzeko eta kopia eskuratzeko eskubidea duela. 35 h) eta 37. artikuluek beren baitan hartzen dute burututako espediente administratiboak osatzen dituzten artxiboetara eta erregistroetara sarbidea izateko eskubidea. Hautesleen parte hartzea eta informazioa errazteko zentzu berean aipatu beharko litzateke halaber 27/2006 Legea, Aarhus Legea bezala ezagutua, zeinek, aldez aurretik eskatuta, doan eta interes jakin bat egiaztatu beharra izan gabe, ingurumenari buruzko informaziorako sarbidearen eskubidea arautzen duen.

Nazioarte mailan, Europako Kontseiluak (Europako Kontseiluaren Hitzarmenak Tromsø Dokumentu Ofizialetarako sarbideari buruz, 2009ko ekainaren 18an) hau esaten du “que la transparencia de las autoridades públicas es la llave para un buen gobierno; un indicador del carácter democrático y plural de los Estados y, por ello, opuesto a todas las formas de corrupción. Asimismo sostiene que este derecho de acceso a documentos oficiales es esencial para el ejercicio de otros derechos humanos fundamentales como es el caso de la participación de la ciudadanía en asuntos de interés público.”

Arazo hori Arartekoak ere tratatu zuen dokumentazio publikoaren gardentasunari eta sarbiderako eskubideari buruzko 6/2010 gomendioan eta bertan hurrengo gomendioa biltzen da:

"El acceso a la información medioambiental debe aplicarse de manera universal, rápida, sencilla y gratuita. Todas las personas pueden ejercitar este derecho, sin justificar las razones, de manera sencilla y dentro de un plazo de tiempo que no exceda de un mes. Mediante el uso de las nuevas tecnologías las administraciones públicas vascas valorarán la posibilidad de reducir este plazo a 15 días hábiles. El incumplimiento sistemático de esta obligación debe tener consecuencias disciplinarias para el responsable del retraso en la tramitación. Asimismo el acceso debe ser gratuito sin perjuicio de que en el caso de solicitar copias sea posible cobrar una tasa. Las administraciones públicas vascas deben recoger bonificaciones para las asociaciones consideradas como público interesado en los procedimientos. Asimismo debería eximirse el pago de tasa en la entrega de un número reducido de copias o el envío de información por medios telemáticos."
Arartekoaren 12/2011 gomendio orokorrean “Demokrazia eta herritarren parteharmena. Bereziki, ingurumen-prozesuetako parteharmena.” Goian azalduriko araudiaren eta arlo honetako ebazpen judizial interesgarri batzuen arabera, herritarren parteharmena zuzenki gauzatzeko kontuan izan beharreko printzipio etiko mordo bat azal dezakegu, eta horien artean hurrengoak aipatuko ditugu:
  • Unibertsaltasuna. Parteharmenak erabilgarri egon behar du pertsona interesatu guztientzat. 30/1992 Legeak esaten du pertsona interesatuak direla ebazpenak ukitzen dituela uste diren interes legitimoak, indibidualak edo kolektiboak, dituztenak. Ingurumenaren kasuan zehaztu behar da bera babestea, bere narrioa aurreikustea eta kalteak egin direnean berriztatzea, babestu beharreko ondasun juridikoa dela eta bere defentsa herritar guztiei dagokiela.
  • Neutraltasuna. Parteharmenak sekula ere ez du ekarri behar prozeduran interesaturik dauden pertsonak zelanbait zigorturik egotea euren egikaritzan. Agintariek eta funtzionarioek errespetu-tratu bat eman behar diete herritarrei.

Alabaina guk egiaztatu dugu Busturiako gaurko Gobernu Taldeak etengabe aplikatzen duela herritarrek eta elkarteek hurrengo arloetan egindako eskakizunei ez erantzuteko “ohitura” ilegal eta antidemokratikoa (erantzutea aginduzkoa den kasuetan), hau da, hirigintza-ordenamenduaren arloan, biodibertsitatearen, herri-jabariaren eta ingurumenaren babesaren arloan edo babes kulturalaren arloan, arlo horietan indarrean dauden araudien aplikazioa eskatzearen aldeko ekintza publikoak edo salaketak aurkeztea ia-ia ezinezko eginik. Gero esango dute ZDUko kideek arazo patologikoak ditugula filia eta fobia aitorrezinekin, baina guk ez dugu egiten Busturialdean 1992tik garatzen ari garen lan soziala baino: ingurumena babestu, herritarren parteharmena sustatu eta Biosferako Urdaibai Erreserbari egindako erasoak salatu.

Busturiako zinegotziek ez dakite, antza, kargu publiko batera heltzeak hala Gobernutik nola oposiziotik gara daitezkeen zeregin eta eginkizun espezifikoak baino harago doan erantzukizun bat dutela. Kargu publiko bat hartzen duenak, herritarren ordezkari denez, bere jokabidea ondasun publikora orientatzeko konpromisoa hartzen duela eta berarengandik espero da ekintzetan eredugarritasuna eta legeriarekin eta balio demokratikoekin bat datorren portaera etikoa erakutsiko dituela.

2012ko uztailaren 24, martitzena.
ZDU


PEDIMOS LA RETIRADA DEL PROYECTO DE "PODA SALVAJE" DE DERECHOS CIUDADANOS EN BUSTURIA

Busturia;
El pasado jueves, día 3 de agosto, el Ayuntamiento de Busturia nos remitió a “ZAIN DEZAGUN URDAIBAI” con el texto en castellano y euskera del proyecto de reforma del Reglamento de Participación e Informaciones Vecinal de Busturia aprobado inicialmente por el Ayuntamiento con los votos a favor de Bildu y los contrarios de EAJ-PNV. En la citada comunicación se abre un periodo de alegaciones de 30 días a partir de la recepción del escrito en cuestión.

En resumen el Ayuntamiento de Busturia pretende modificar o suprimir 45 artículos (eso supone una alteración del 56,96% del texto original) de un total de 79 del Reglamento de Participación e Información Vecinal de Busturia (publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia núm. 225 de martes, 23 de noviembre de 2010 y aprobado en su día por unanimidad) por ello proponen cambios sobre el original, que lo hacen irreconocible.


En ZAIN DEZAGUN URDAIBAI consideramos que el Reglamento ahora vigente es un instrumento normativo suficiente y que da respuesta a los problemas existentes en un funcionamiento abierto y trasparente del Ayuntamiento de Busturia, y sirve para regular la participación ciudadana en la localidad como lo reconoce el propio Ararteko en su recomendación General 28/2011, por lo que solicitamos la retirada del
proyecto restrictivo, reaccionario y antidemocrático presentado por BILDU de Busturia, y que se abra un proceso de mejora de texto y de sus determinaciones del Reglamento vigente en el que se parta de un debate amplio y democrático en el marco de una comisión especial especifica, con la participación de todos los grupos y asociaciones de la localidad. 

PARA MAS INFORMACION HAZ CLIC EN LOS SIGUIENTES ENLACES:


NO A LOS RECORTES EN DERECHOS CIUDADANOS EN BUSTURIA

RUEGOS Y PREGUNTAS: EL AYUNTAMENTO DE BUSTURIA NO SABE O NO CONTESTA

La Informacion y Participacion en suspenso hasta nueva orden

PROPUESTAS SOBRE PARTICIPACION E INFORMACION VECINAL

Herritarren Parte-Hartzeari eta Informazioari buruzko Araudia

domingo, 5 de agosto de 2012

ARKETAKO LEGEZKAMPOKO KAMPINEN BURUZ


Arketako Kanpamentoa
Ez dugu Ibarrangeluko alkatea ulertzen!

busturialdea abuztuak 5

Arketako… ez dakigu zer! Hain sui generisa da, zeren ez dago argi, kanpina, karabanentzako gunea edo, edo urbanizazioa den.
Arketa, Urdaibaiko egitamu gidariak dionaren arabera, “ECR” (Equipamiento Comunitario Recreativo) da. Beraz arrazoia du Ibarrangeluko Alkateak egitamu gidariak baimentzen duela dionean. Baina era berean, Atxerre beste izuri aldean, Akorda bueltan, Ipintza inguruan Ibarrangeluko herriak beste ECR bat du markatua, 1993az geroztik, Arketak zekarren atzea aurreikusita, herria zerbitzu hori gabe gelditu zitekeela ohartuta markatzen dena.
Hedaduraz, ECR horrek, egun Arketak duen hedadura hirukoizten duela esango genuke. Hau da: Arketak 20.000 m2baditu, Ipintzan 60.000 m2 Inguru izango ditu asti ekipamenduetarako. Beraz ezin dugu ulertu, Arketako afera galduta dagoenean, hura defendatzen tematzea. Bestalde, 2012 otsailaren 3an Iñigo Alberdik Deia egunkarian diona egia bada eta Ibarrangeluko udalak kanpin horren mantenuan 250.000 € urtean gastatzen baditu, erabakia erraza da. Nekazal lurzoru arruntaz inguratutako gunea izanik, metro karratua 10€ tik gora ez luke ordaindu behar izango, Ondorioz, urte betean gastatzen duenarekin, Arketak egun duen hedadura baino 5000m2 gehiago erosi ahal izango lituzke eta hiru urtetan, hiru edo lau Arketari dagozkion lurrak eskuratuko lituzke kanpin berria egiteko, ondorioz, diru sarrerak hirukoiztuko lituzkete eta hiru bider langile gehiago lituzke kanpinak.
Esne-saltzailearen kontu hau egiteko bidea, alkateak berak ematen digu aipatutako artikulu berean azaltzen dituen argudioekin, beraz ez dugu ulertzen zein interes duen Arketan. Badakigu konpromisoak dituena eta horrenbeste urte ondoren aldaketa ez dela erraza. Baina, borondatea behintzat agertu beharko luke, eta pausuak eman. Ulertuko genuke, luzapena eskatzea, epe ertainera egoera konpontzeko bidea hartuko balu, baina ez dugu inondik inora intentzio hori ikusten. Horregatik jarraitzen dugu, legea aplikatzeko eskatzen.
Eta kontua bideratzeko benetako asmoak ikusten direnean, jendeak badaki malgua izaten.


Zain dezagun Urdaibai