miércoles, 28 de diciembre de 2011

Integracion de los espacios naturales protegidos en la ordenacion del territorio

http://www.docstoc.com/docs/document-preview.aspx?doc_id=36563027

Integración de los espacios naturales protegidos en la

El Plan Territorial prevé edificar hasta 13.000 viviendas en la zona


Click here to find out more!

COSTA

El Plan Territorial prevé edificar hasta 13.000 viviendas en la zona

El modelo diseñado para los 32 municipios del área de Gernika y Markina apuesta también por el polígono comarcal de Muxika

28.12.11 - 02:36 -
Las líneas básicas del documento que ordena las 48.900 hectáreas que alcanzan las comarcas de Busturialdea y Lea Artibai se inclinan por preservar la identidad y el patrimonio cultural de los núcleos tradicionales, limitar los desarrollos de segunda residencia, además de organizar de forma mancomunada los equipamientos y fomentar el modelo mixto de actividad económica y residencial.

En el apartado económico, el Plan Territorial, que afecta a 70.000 personas, centra la competitividad en la actividad industrial y en la pesquera. «El modelo actual de asentamiento destaca por la existencia de varios centros de referencia, y por una clara diferencia entre el interior y el territorio con Gernika, Bermeo, Ondarroa, Lekeitio y Markina como principales localidades», recoge el texto.

Entre los proyectos más destacados figura el de impulsar el polígono comarcal de iniciativa pública en Muxika, que ha suscitado numerosos enfrentamientos entre agentes sociales y políticos de Busturialdea. El PTP también contempla regenerar suelo industrial en Gernika y promover nuevos desarrollos en Ajangiz, Berriatua y Markina.

Además de crear pequeños ámbitos en Gizaburuaga, Bermeo, Amoroto y Etxebarria, se inclina por realizar una reserva estratégica en Ajangiz condicionada a la consolidación del polígono de Muxika. En cuanto al sector pesquero, recoge la necesidad de mejorar la red de infraestructuras de comunicación de los puertos de Bermeo y Ondarroa y de vertebrar la actividad pesquera junto a una mejora de la gestión empresarial.

Impulsar el caserío
El paquete de medidas incluye la mejora en la transformación y las condiciones de comercialización del pescado y la recuperación de la imagen del sector. En materia de turismo, el Plan Territorial apuesta por su desarrollo sostenible y por fomentar una oferta cultural y de ocio complementaria, además de desestacionalizar la demanda.

En cuanto a las infraestructuras prevé la mejora en las vías de comunicación y de los corredores junto a las reformas de carreteras internas y adecuación de tramos urbanos y travesías. Junto a los desdoblamientos en el tramo ferroviario Amorebieta-Bermeo, se plantea impulsar la movilidad no motorizada y el transporte colectivo.

Con el fin de conservar los recursos naturales y el paisaje, se apuesta por potenciar la función protectora de los montes, impulsar el caserío como garante de calidad paisajística y elemento patrimonial además de productivo y fomentar las prácticas sostenibles en las explotaciones forestales y agrarias. A partir de la aprobación inicial, se abre un periodo de exposición y de valoración de las alegaciones antes de las aprobaciones provisional y definitiva. Esta última se efectuará después de la emisión de informes de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco», detallaron desde la Diputación.

HASIERAN ONESTEA GERNIKA/MARKINA EREMU FUNTZIONALAREN LURRALDE PLAN PARTZIALA

Bizkaiko Foru Aldundiak hasieran onartu du Gernika/Markina eremu funtzionalaren Lurralde Plan Partziala. Lurralde-eremu hori 32 udalerrik osatzen dute: Ajangiz, Amoroto, Arratzu, Aulesti, Bermeo, Berriatua, Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño, Errigoiti, Etxebarria, Forua, Gautegiz-Arteaga, Gernika-Lumo, Gizaburuaga, Ibarrangelu, Ispaster, Kortezubi, Lekeitio, Markina-Xemein, Mendata, Mendexa, Morga, Mundaka, Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz, Murueta, Muxika, Nabarniz, Ondarroa, Sukarrieta eta Ziortza-Bolibar.

Herri horiek 48.900 hektarea-ko zabalera hartzen dute, hau da, Bizkaiko lurraldearen % 22; eta 70.000 biztanle dauzkate guztira, hau da, Bizkaiko biztanle guztien % 6.

Lurralde Plan Partzialak, funtsean, hiru helburu dauzka: lurraldea antolatzea, udal planak koordinatzea eta, lurzoruen erabileren planifikazioaren bidez, garapen ekonomiko eta soziala erraztuko duten baldintzak sortzea.

Gernika/Markinako eremu funtzionalean ingurumen balio handia duten hainbat espazio natural zabal daude, hirigune askorekin batera.

Herri motei begiratuta, mota biko ereduak daude: batetik, erreferentziako zenbait zentro daude, eta, bestetik, alde handiak daude barrualdearen eta lurraldearen artean. Erreferentziako udalerriak hauek dira: Gernika-Lumo, Markina-Xemein, Bermeo, Lekeitio eta Ondarroa.

Demografiaren dinamikan atzerakada ikusten da, eta etengabe gutxituz doa baserrietako jarduna eta baserriok lurraldea osorik eta modu iraunkorrean kudeatzeko orduan betidanik bete duten egiteko nagusia.

Plan Partzialaren edukiak ondorengoak dira.

Ekosistemen eta biodibertsitatearen babesak dituen helburuak:

 • Aldaketa gutxien jasan duten ekosistemak babestea, bai eta ingurumenaren aldetik kalitate handiena dutenak ere.
 • Eremuok modu antolatuan erabiltzea, eta haiei bultzada iraunkorra ematea.
 • Duten balioa ematea espazioa naturalei, jolaserako, hezkuntzarako eta arlo zientifikorako.

Proposatutako lurralde-eredua.

 • Hiri-garapena egiterakoan lurraldea modu arduratsuan kudeatzea proposatzen da eta lurzoruaren erabilera mugatzea.
 • Hiri-eredu polizentrikoa indartzea, eta, horretarako, hiriguneen arteko osagarritasun-harremanak indartzea.
 • Herritarrek landa-inguruneko udalerri txikietan bizitzen jarrai dezatela sustatzea.
 • Herrigune tradizionalen nortasuna eta ondare kulturala gordetzea.
 • Bigarren bizitetxeen garapena mugatzea.
 • Ekipamenduak modu mankomunatuan antolatzea.
 • Jarduera ekonomikoa eta bizitegiak uztartzen dituen eredu mistoa sustatzea.
 • Gernika-Lumo eta Markina-Xemeingo hiriguneei lotutako industrialdeak modernizatzea eta zabaltzea.
 • Irisgarritasuna zein mugikortasuna garraio publikoari eta ordezko garraiobideei lotuta egon daitezela bultzatzea.

Lehiakortasun ekonomikoa.

Arrantza.
 • Bermeoko eta Ondarroako portuetako komunikazio-azpiegituren sarea hobetzea.
 • Arrantzari lotutako jarduna egituratzea eta enpresen kudeaketa hobetzea.
 • Arrantzaren transformazio-jarduna hobetzea, bai eta haren produktuak merkaturatzeko baldintzak hobetzea ere.
 • Sektorearen irudia berreskuratzea.
Industri jarduera.
 • Gernika-Lumoko industriarako lurzorua leheneratzea.
 • Muxikan, eskualde osorako ekimen publikoko poligono bat sortzea.
 • Erreserba estrategiko bat egitea Ajangizen, Muxikako poligonoa sendotzeari baldintzatuta.
 • Beste garapen batzuk egitea Ajangiz, Berriatua eta Markina-Xemeinen.
 • Eremu txikiak sortzea Gizaburuaga, Bermeo, Amoroto eta Etxebarrian.
Turismoa.
 • Turismo iraunkorra bultzatzea.
 • Kulturari eta aisiari lotutako eskaintza osagarria sustatzea.
 • Eskariak urtaroekin duen lotura apurtzea.
Komunikazio-azpiegiturak.
 • Bideak hobetzeko ekintzak lehentasunezko interesa duten ardatzean eta oinarrizko korridoreetan:
  • Bilbao-Mungia-Bermeo
  • Amorebieta-Gernika
  • Ibaizabal-Markina-Ondarroa eta Lekeitio
 • Beste ordezko bide-lotura batzuk hobetzea:
  • Muxika-Larrabetzu
  • Markina-Deba
 • Amorebieta eta Bermeo arteko trenbidearen zenbait zati bikoiztea.
 • Errepideak hobetzeko ekintzak.
 • Hiri barruko bide-tarteak zein zeharbideak egokitzea
 • Mugikortasun ez motorizatua bultzatzea.
 • Garraio kolektiboa bultzatzea.

Baliabide naturalak eta paisaia.

 • Baliabide naturalak zaintzea eta modu arduratsuan erabiltzea.
 • Ekosistemak eta biodibertsitatea hobetzea.
 • Mendiek betetzen duten babes-eginkizuna indartzea.
 • Ur kontinentalen eta itsasoko uren kudeaketa iraunkorra.

Paisaia-ondarea.

 • Landa-inguruneko guneen ezaugarri morfologikoak mantentzea.
 • Baserria sustatzea, paisaiaren kalitatea bermatzeko elementu bat, ondareko elementu bat eta elementu produktibo bat den neurrian.
 • Baso-ustiaketetan, nekazaritzan eta abeltzaintzan, jarduera iraunkorrak indartzea.

Plana hasieran onartu ondoren jendaurrean edukitzeko eta alegazioak baloratzeko epea irekiko da, behin-behineko eta behin betiko onarpenak egin aurretik. Behin betikoa Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako Batzordearen behin betiko txostenak eman ondoren onartuko da.

domingo, 25 de diciembre de 2011

Busturia: La Informacion y Participacion en suspenso hasta nueva orden


Busturia a 22 de diciembre 2011

Hoy, día de la lotería, hemos recibido dos notificaciones de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Busturia relativos a dos escritos, uno de alegaciones y otro de peticiones que en su día presentamos en esa institución. La primera sobre la modificación de las NN.SS. de Planeamiento de Busturia en Orgaretxe (San Bartolome) con el objeto de promover 12 viviendas tasadas. El segundo relativo a los derechos de esta asociación en relación a la recepción de información y a la participación ciudadana en los órganos del Ayuntamiento de Busturia.

Así el primero, relativo a las alegaciones a la modificación puntual de las NN.SS. en su parte dispositiva establece:
"1º.- Dar traslado de la misma al Arquitecto Asesor del Ayuntamiento, con el fin de que informe sobre los aspectos técnicos de la alegación.
2º.- Informar a la asociación alegante de que la política de vivienda de cada grupo político de este ayuntamiento figura en el programa electoral en el programa electoral con el que concurrieron en los comicios de mayo pasado y de que la asociación podrá presentar las alegaciones que estime oportunas, tanto en ese ámbito de Orgaretxe como en el resto del termino municipal, durante las fases de información pública del Plan General que actualmente se esta tramitando."

Los ediles que forman parte de la Junta de Gobierno confunden el ámbito de actuación municipal con el de la política interna de cada partido, es decir el Ayuntamiento-Institución de TODOS con el Elkartetxe, Batzoki o Ezkertoki de unos POCOS, ya que lo que ZAIN DE ZAGUN URDAIBAI defiende en su alegación son cinco criticas o propuestas que en resumen se recogen a continuación:
 1. Necesidad urgente de debatir, aprobar y poner en marcha en Busturia un Plan Municipal de Vivienda tanto protegida o libre que sirva de guía a la acción administrativa en esta materia a corto medio o lago plazo.
 2. Que en todo caso es necesario hacer realidad el derecho de todos los vecinos y vecinas a disfrutar de una vivienda digna, dentro de los limites establecidos, y siguiendo las directrices de actuación urbanística sostenible.
 3. Que criticamos que el Ayuntamiento solo de pasos efectivos en el camino de promover Viviendas Tasadas en propiedad, destinadas a rentas medias altas, sin valorar la realización de otras alternativas mas asequibles.
 4. Que en nuestra lectura hemos detectado que la propuesta de ORGARETXE tiene unos errores de planteamiento urbanístico tales como; constitución de una isla de bloques entre casas torre, mala resolución de los accesos rodados, falta de una tipología edificatoria adaptada al entorno, como el proyecto no se ha sometido a evaluacion ambiental no han detectado afecciones al subsuelo, situación en una dolina y la red comarcal de alta tensión.


Este acuerdo de la Junta de Gobierno NO CUMPLE con la obligación legal de resolver de forma expresa y motivadamente las alegaciones a los expedientes urbanísticos que son también medioambientales. Tampoco sabemos si el expediente urbanístico sigue los pasos administrativos establecidos y cuenta con los informes técnicos y jurídicos obligatorios, y así como los informes de las administraciones sectoriales porque el Ayuntamiento a pesar de lo que dice no presta una información activa de su actividad urbanística y medioambiental, y menos aun aun, da traslado de sus actuaciones a las asociaciones de defensa del medio ambiente como la nuestra que se existen en Busturia.
Los actuales gobernantes en Busturia, y sus asesores tanto políticos como municipales no deben de conocer (o no quieren lo que sería mas grave) la existencia de varias normas legales que les obligan a resolver las alegaciones sin recurrir al antidemocrático “silencio administrativo”. Entre ellos es de total aplicación por ser básica la Ley Aarus 27/2006, que en esta materia ordena:
Artículo 16. Participación del público en la elaboración de determinados planes, programas y disposiciones de carácter general relacionados con el medio ambiente.
1. Para promover una participación real y efectiva del público en la elaboración, modificación y revisión de los planes, programas y disposiciones de carácter general relacionados con el medio ambiente a los que se refieren los artículos 17 y 18 de esta Ley, las Administraciones Públicas, al establecer o tramitar los procedimientos que resulten de aplicación, velarán porque, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo:
 • Se informe al público, mediante avisos públicos u otros medios apropiados, como los electrónicos, cuando se disponga de ellos, sobre cualesquiera propuestas de planes, programas o disposiciones de carácter general, o, en su caso, de su modificación o de su revisión, y porque la información pertinente sobre dichas propuestas sea inteligible y se ponga a disposición del público, incluida la relativa al derecho a la participación en los procesos decisorios y a la Administración pública competente a la que se pueden presentar comentarios o formular alegaciones.
 • El público tenga derecho a expresar observaciones y opiniones cuando estén abiertas todas las posibilidades, antes de que se adopten decisiones sobre el plan, programa o disposición de carácter general.
 • Al adoptar esas decisiones sean debidamente tenidos en cuenta los resultados de la participación pública.
 • Una vez examinadas las observaciones y opiniones expresadas por el público, se informará al público de las decisiones adoptadas y de los motivos y consideraciones en los que se basen dichas decisiones, incluyendo la información relativa al proceso de participación pública.
2. Las Administraciones públicas competentes determinarán, con antelación suficiente para que pueda participar de manera efectiva en el proceso, qué miembros del público tienen la condición de persona interesada para participar en los procedimientos a los que se refiere el apartado anterior. Se entenderá que tienen esa condición, en todo caso, las personas físicas o jurídicas a las que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley.
3. Lo previsto en este artículo no sustituye en ningún caso cualquier otra disposición que amplíe los derechos reconocidos en esta Ley.

En un proceso administrativo regido por el principio de aportación de las partes, como es el que nos ocupa, y a cada una de los participantes –por ejemplo en este caso a ZDU-- le corresponden formular alegaciones y propuestas de mejora al objeto de que sean tenidas en cuenta en la decisión final. Quien resuelve lo ha de hacer con base en lo alegado y aportado por las participantes en el procedimiento, en ningún caso sobre lo no alegado, como es el caso.

Esta bien que el Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Busturia se intente justificar, pero lo que esta escrito en su Programa Electoral (http://bildu.info/busturia/programa/) en materia de política de vivienda solo les vincula a ellos como miembros de la candidatura de BILDU, y a nadie más en nuestro municipio. Esta es la realidad, y no otra, por mucho que se crean unilateralmente y sin contrastar con terceros mas informados, los datos demostradamente falsos que les aportan continuamente algunos de sus dirigentes locales.

Sobre las peticiones de ZAIN DEZAGUN URDAIBAI en materia de información e participación, eran las siguientes:

 1. Que una vez mas y de forma expresa, que le sea tenida y considerada a todos los efectos administrativos como PARTE INTERESADA en TODOS los procesos de elaboración, modificación y revisión de los proyectos, planes, programas y disposiciones de carácter general relacionadas con el medio ambiente según lo establecido en listado de materias del articulo 18 de la Ley 27/2006.

 2. Que esta asociación solicita de forma expresa (ROPIV Artículo 10.—Publicidad de las sesiones ) le sean remitidos a su domicilio social electrónico las convocatorias de los órganos colegiados municipales, sean plenos, comisiones informativas o consejos sectoriales, cuando en el orden del día figuren cuestiones relacionadas con el objeto social de la entidad, que en nuestro caso no son otros que la defensa del medio ambiente, de los intereses generales del vecindario de Busturia, así como de los de los usuarios y consumidores de servicios municipales de esta localidad.

 3. Que esta asociación solicita de forma expresa que en la misma forma y en los mismos supuestos que los expuestos en el punto anterior recibir en su correo electrónico las resoluciones y acuerdos adoptados por los órganos municipales con capacidad de decisión, sean a modo de resumen de acuerdos o actas dentro de los 10 días siguientes a su adopción.

 4. Que esta asociación solicita de forma expresa PARTICIPAR COMO VOCALES PERMANENTES, según el derecho que nos concede el articulo 30.2 del ROPIV, en las reuniones de la comisión municipal informativa General, o en su caso, en las comisiones de estudio, informe o consulta que tengan que debatir sobre los asuntos de Ordenación Territorial, Fomento, Socio-economía, y Cultura. A tal efecto se nombra como representantes permanentes a Erroxeli Ojinaga Filibi como titular y Doroteo Zobaran Calzada como Suplente.

 5. Que esta asociación solicita de forma expresa PARTICIPAR COMO CONSEJEROS PERMANENTES, según el derecho que nos concede el articulo 33.1.1 del ROPIV, en las reuniones de los CONSEJOS SECTORIALES de Acción Cultural o Kulturgintza. Agenda21en Herri Foroa y Euskera Aholko Batzordea. A tal efecto se nombra como representantes permanentes a Doroteo Zobaran Calzada como titular y Erroxeli Ojinaga Filibi como Suplente.

A esta petición que esta sustentada en el propio Reglamento Orgánico de Participación e Información Vecinal (ROPIV) no cabia mas que acceder a lo solicitado por ser de derecho, pero en cambio la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Busturia nos responde lo siguiente:

“1.- Que la actual Corporación , elegida el pasado mes de mayo, esta tratando de poner en marcha el citado reglamento y analizando sus posibles deficiencias o necesidades de adaptación.

2.- Que la actual Corporación desea mantener el carácter participativo que tiene la actual regulación, con los necesarios ajustes.

3.- Que mientras tanto, la citada asociación tiene abierta la participación en los plenos que se celebren, como todos los ciudadanos de Busturia.”

Esto lo apoyan los votos de cuatro ediles de BILDU, y supone que en la practica nos deniegan nuestras cinco peticiones con la excusas recogidas, sin decir que lo que de verdad temen es la participación de esta asociación en las reuniones con la consiguiente confrontación de ideas y planteamientos.

Todo ello a pesar de que el reglamento orgánico de participación e información vecinal de Busturia en cuestión esta en vigor desde el día 24 noviembre de 2010, nos dicen que sus disposiciones están en la practica suspendidas porque los nuevos concejales aun están estudiando su contenido y su aplicabilidad. Para leer el citado reglamento en la pagina web del Ayuntamiento o en la siguiente dirección http://es.scribd.com/doc/76469666/ropiv-busturia.

No sabemos si el uso continuo de de la coletilla de la “actual corporación” responde a una intención de desmarcarse de lo mal realizado por la anterior, o por la intención de revisar de los actos de la pasada legislatura en materia de participación e información. Es un hecho cierto, que la Corporación puede ser distinta en las personas que ocupan los cargos, pero también lo es, que representa a las mismas fuerzas políticas que a la anterior: Izquierda Abertzale y EA de Busturia. Y también es de general conocimiento en Busturia que tal reglamento fue elaborado por los mismos que ahora ejercen de responsables o directivos políticos de BILDU de Busturia.


Ahora seria el momento, para que los miembros de la Junta de Gobierno Local se relean su propio Programa Electoral o HERRI PROGRAMA, para enterarse de su contenido ya que para ellos si es vinculante su contenido:

 1. Afincar y multiplicar los foros de decisión; asambleas de pueblo y barrio, comisiones, consultas populares, ..
 2. Compromiso con la información transparente, telemáticamente, por escrito, o en persona. ….
  8.- Garantizando la participación de l@s convecin@s que tienen los derechos políticos conculcados.
  9.- Esforzándonos porque se garanticen los derechos sociales y humanos de tod@s l@s vasc@s.

A pesar de lo prometido durante la campaña electoral, estamos observando la contaste convocatoria de reuniones de todo tipo, que si bien son convocadas por el Ayuntamiento, tienen una formulación y un resultado semejante a una organización no-institucional, comisión de popular de fiestas o de tipo de Plataformas de ONG,s que a las de un órgano interno municipal, con sus garantías, información, participación y actas.

Esta linea de actuación contradice la propia filosofía del ROPIV que afirma en su exposición de motivos que “Según este reglamento orgánico o el pleno acuerde existirán, órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcaldesa o alcaldesa, la Junta de Gobierno Local y los concejales y concejalas que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. Por sus características preparatorias de los asuntos y su intervención en los momentos anteriores a la toma de las decisiones convierten a estos órganos en los lugares más adecuados para llevar a buen término la participación vecinal.”

Así se realizan reuniones de la Comisión de Euskera, del Consejo de Cultura, del Grupo de Mujeres... y en la actualidad se ha convocado una reunión vecinal para la constitución de un “Grupo de Trabajo de Socio-economía”, si bien la idea es loable, estamos una vez ante un error de planteamiento democrático de primer orden, dado que se echan a andar una serie de grupos para-institucionales periféricos de la estructura administrativa del Ayuntamiento, pero se matienen a este y sus órganos internos fuera de la vista y de una mínima participaron estable de la ciudadanía –y de sus ONGs-- en en la formación y toma de decisiones que nos afectan a todas y todos, y se pagan con dinero publico.

Tenemos que criticar, que a la fecha estamos muy lejos de la materialización de las promesas contenidas en su HERRI PROGRAMA, el sentido de con BILDU en la dirección del ayuntamiento se iban a organizar unos ayuntamientos “transparentes y abiertos”. Al contrario, en lo básico se sigue funcionando internamente con la misma estructura heredada del EAJ-PNV: Pleno Municipal, Junta de Gobierno, Comisión Informativa General, con participación restringida a concejales, con reuniones a puerta cerrada (las 2 segundas) y opacas a toda información. Lo mismo podemos decir de los dos órganos participativos; El Consejo de Cultura y la Comisión Asesora de Euskera siguen relegados a una función meramente informativa, no preceptiva y no vinculante de la misma forma que las dejo el EAJ-PNV. El Foro Vecinal de la Agenda21 ni existe, ni funciona a pesar de su obligatoriedad. Todo ello convierte en papel mojado el Artículo 25. del ROPIV que reconoce que “Todos los vecinos y vecinas tienen derecho a intervenir directamente o a través de sus Asociaciones en la gestión de los asuntos públicos de competencia municipal mediante su participación en los distintos órganos municipales, con arreglo al procedimiento establecido en las presentes Normas.”

Que es derecho civil reconocido y efectivo de todas las Asociaciones que funcionan en Busturia, el exigir al Ayuntamiento de Busturia (gobierne el que gobierne) en su respectivo ámbito de competencias, el cumplimiento de lo establecido por la Ley Orgánica 1/2002, de Asociaciones, en orden a:

 • Recibir información directa de los asuntos que son de interés común.
 • Participar de las subvenciones públicas para el desarrollo de proyectos y actividades. Establecer convenios de colaboración en programas de interés general.
 • Ser declaradas de utilidad pública. Intervenir en todos los ámbitos de las administraciones públicas para defender los intereses generales de los vecinos.
 • Utilizar los medios públicos (locales, salas de reunión, centros sociales, radios, etc) para el ejercicio de sus funciones de representación y defensa de los intereses de los vecinos. Ejercitar el derecho a la iniciativa popular.
 • Ser escuchada en los Plenos y Comisiones municipales en los asuntos que afecten de modo particular o general (elaboración de disposiciones generales) a los vecinos de su ámbito territorial.

Al parecer nuestros munícipes –y sus asesores-- desconocen la existencia Carta de Aalborg para la sostenibilidad, suscrita por todos los municipios de Urdaibai –incluido el de Busturia--, que en materia de participación ciudadana los siguientes compromisos aprobados en Pleno:

1. Compromiso de trabajar con todos los sectores de nuestras comunidades, empresas, grupos de interés en el desarrollo y seguimiento de las agendas locales 21.

2. Compromiso de garantizar el acceso a la información de toda la ciudadanía y de los grupos que estén interesados.

3. Compromisos de fomento activo, con el fin de que la ciudadanía y de los grupos puedan participar en los procesos locales de toma de decisiones en materia de sostenibilidad.

 1. Compromiso de desarrollo normativo, utilizando los instrumentos básicos políticos y técnicos, incluyendo la participación publica, con el fin de conseguir un planteamiento ecosistemático de la gestión urbana.

Estamos ante un acto antidemocrático que supone adoptar un acuerdo discrecional denegatorio de derechos en un asunto cuya decisión esta reglada tanto por el Reglamento Local como por el ROFRJ estatal por lo que incurre en nulidad administrativa, siendo lo miembros de la Junta De Gobierno local responsables de apoyar con sus votos la conculcación de derechos civiles reconocidos por varias leyes.

jueves, 22 de diciembre de 2011

Busturia paraliza las obras de mejora del drenaje en la Torre Madariaga

Busturia paraliza las obras de mejora del drenaje en la Torre Madariaga

Correo COSTA

22.12.11 - 02:40 -

martes, 20 de diciembre de 2011

martes 20 de diciembre de 2011

Fundación para la Conservación y Gestión del Patrimonio Natural

martes 20 de diciembre de 2011

Última jornada del año pasada por agua

El pasado sábado 17 de diciembre tuvimos la última jornada de voluntariado dentro de este Año Internacional de los Bosques. Nuestro destino fue un nuevo terreno adquirido en Unda (Muxika, Bizkaia) por medio de la compra del mismo.

"Desde la Fundación Lurgaia tenemos un compromiso con los socios que año tras año colaboran por medio de una aportación económica, por el cual dicho dinero es invertido, siempre y cuando sea la única opción para la consecución de nuevos terrenos, en la compra de dichos terrenos para la restauración del bosque autóctono. Gracias a este nueva compra de cerca de dos hectáreas en dicha área, muy interesante al estar recorrida por un pequeño arroyo, hemos aglutinado un total de cinco terrenos en custodia, que suponen cerca de cinco hectáreas, donde gracias a las actuaciones que se han realizado hasta la fecha más las previstas a futuro, se recuperará el bosque de ribera de dicho arroyo, con los beneficios que ello conlleva para la flora y fauna existentes en el mismo."

A pesar del temporal, una quincena de VALIENTES voluntarios (o LOCOS según se mire) participaron en esta jornada pasada por agua. En ella se realizaron dos actuaciones principales, por un lado, la eliminación por medio de métodos manuales y sin la utilización de agentes químicos de la especie invasora Robinia pseudoacacia y la plantación de especies propias de bosque de ribera, principalmente aliso y sauce.

Esta actividad solo ha sido una primera visita a este nuevo terreno, donde todavía queda mucho por hacer, por lo que os esperamos para seguir trabajando en él en próximas jornadas de voluntariado que continuaran en 2012.

domingo, 18 de diciembre de 2011

Gipuzkoa pone la incineradora patas arriba

Gipuzkoa pone la incineradora patas arriba
La oposición de Bildu a la instalación reabre el debate sobre las basuras

MIKEL ORMAZABAL - San Sebastián - 18/12/2011

La primera vez que se empezó a hablar de construir una incineradora en Gipuzkoa fue a finales del siglo pasado. La palabra era maldita; siempre se recurría a expresiones más amables, como "valorización" o "tratamientos energéticos". En diciembre de 2002, con la aprobación del Plan Integral de Residuos Urbanos de Gipuzkoa (PIGRUG), el conjunto de instituciones de la provincia aprobaron por amplia mayoría abordar una estrategia que contempla la incineración.

Una década después de aquel hito, la aplicación del citado programa de residuos salta por los aires, precisamente cuando estaba encauzada y a punto de ponerse en marcha en toda su extensión. La llegada de Bildu a la Diputación y a la mayoría de los Ayuntamientos de Gipuzkoa, ha trastocado todos los planes. La coalición abertzale, contraria a la planta de construcción que se proyecta en Zubieta, quiere paralizar sus obras para aplicar un modelo basado en el puerta a puerta que, según sus impulsores, evita la polémica infraestructura.

Bildu y el PNV han sellado esta misma semana un acuerdo para aprobar los presupuestos forales para 2012 que abre un plazo de seis meses para discutir el mejor sistema para tratar las basuras, sin descartar que finalmente Bildu imponga sus tesis y logre enterrar el proyecto incinerador. En cualquier caso, la incineradora de Zubieta sufrirá más retrasos y no estará en funcionamiento en 2014, como estaba previsto.

UNA DÉCADA DE DEBATES Todo sigue en el aire

El largo debate sobre las basuras arranca en Gipuzkoa a comienzos de 2002, cuando la Diputación y las mancomunidades (agrupan a los municipios) deciden abordar de forma "integral" la gestión de los residuos tras concluir que se avecinaba "un futuro preocupante". La aprobación del PIGRUG, a finales de 2002, sentó las bases del modelo que se iba a seguir en toda la provincia para resolver este problema. Los ecologistas se pusieron frontalmente en contra del mencionado plan porque inicialmente abría la puerta a construir hasta tres incineradoras, aunque dos años después de acordó que solo fuese una.

Después de mucha discusión sobre el mejor emplazamiento de la incineradora -se analizaron más de 15 localizaciones-, el Ayuntamiento de San Sebastián se decantó en octubre de 2006 por Zubieta. Antes se había barajado ubicarla en Urnieta, Landarbaso y Aritzeta, pero recibieron una fortísima contestación vecinal, sobre todo las dos primeras. Al comprobar que la planta de combustión estaba encarrilada, Txingudi renunció ese año a construir la suya en Zaldunborda (Hondarribia), que también soportó mucha presión.

El sector contrario a la incineración, que hasta este año era minoritario en las instituciones por la ilegalización de Batasuna, siguió adelante con su estrategia para paralizar el polémico proyecto. En 2009 implantó la solución del puerta a puerta. Ahora que tienen la mayoría en los Ayuntamientos y la Diputación, quieren aplicar un sistema sin quemar los desechos.

LA NORMATIVA DE BASURAS Vertido cero

La norma foral 7/2008 que aprueba el Documento de Progreso del PIGRUG fija las directrices que deben regir la política de gestión de residuos hasta 2016. Aboga por el vertido cero, minimizar la generación de basura, lograr un nivel de reciclaje del 60% e incinerar la fracción restante. Bildu quiere modificar esta normativa.

LA SITUACIÓN ACTUAL 406.000 toneladas anuales

Gipuzkoa genera 406.000 toneladas de residuos al año, esto es, 83,1 kilos por habitante, según datos de 2010. Diez años antes, el volumen era de 396.000 toneladas anuales. La recogida selectiva permite reciclar el 30,6% de los desperdicios y el resto se deposita en los tres vertederos abiertos en la provincia: Sasieta (Beasain), Lapatx (Azpeitia) y Urteta (Zarautz). 25.000 toneladas anuales se envían al de Igorre, en Bizkaia. Además, en Gipuzkoa hay una veintena de garbigunes (puntos de depósito), dos vertederos inertes, cuatro estaciones de transferencia, dos plantas de separación de envases y una de compostaje.

LA CIUDAD DEL RESIDUO Las excavadoras, al ralentí

La construcción del Centro de Gestión de Residuos (CGR), en el ámbito donostiarra de Zubieta -es visible desde muchas zonas de Usurbil-, se adjudicó en febrero pasado por 223,5 millones a la UTE FCC, Zerbitzu Elkartea, Altuna y Uría y la empresa suiza AE&E Inova, que recibirá otros 5,4 millones por el mantenimiento del complejo durante cinco años. Consta de las siguientes instalaciones: una planta de pretratamiento biológico-mecánico, una incineradora y otras auxiliares para el embalado y el depósito de lodos de depuradora. Para financiarlo, el Consorcio de Residuos contrató créditos con la banca comercial (68 millones) y el Banco Europeo de Inversiones (195 millones). Para los responsables forales de la pasada legislatura (PNV y Hamaikabat), el proyecto es "de primer nivel internacional" y el sistema de combustión es "de última generación" y "respetuoso con el medio ambiente". El montaje de las instalaciones debía comenzar en 2012.

EL 'PUERTA A PUERTA' Cuatro pueblos

Usurbil fue el primero en instaurar, a comienzos de 2009, el sistema de recogida selectiva puerta a puerta, consistente en dejar los desperdicios en unos colgadores personalizados situados en plena calle. Cada día hay que sacar un tipo de basura. El Ayuntamiento tardó más de un año en aceptar la celebración de una consulta popular, que respaldó este sistema con el 55% de los votos. La experiencia se extendió a Hernani, Oiartzun y Antzuola. Estos han pedido permiso para trasladar sus basuras a una planta del País Vasco francés. Sin embargo, otras localidades gobernadas por la izquierda abertzale, como Mondragón, Azpeitia o Pasaia, no la secundaron. 40 alcaldes de Bildu, incluido el de San Sebastián, quieren aplicarla ahora.

LAS COMPETENCIAS El pulso legal

En materia de residuos sólidos urbanos, la Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco concede a los órganos forales (Juntas Generales y Diputación) la competencia en "el desarrollo de la planificación marco de gestión" de las basuras, la "coordinación de las actuaciones municipales" y el "impulso de las infraestructuras supramunicipales de gestión de residuos". Y los Ayuntamientos o mancomunidades, de acuerdo con la ley de Bases del Régimen Local, tienen "la competencia de la recogida y tratamiento de residuos". En la interpretación de estas normativas radica el pulso que mantienen Bildu, por un lado, y el resto de los partidos.

EL PACTO GARITANO-OLANO ¿Sin vencidos?

La firma del acuerdo presupuestario Bildu-PNV ha hecho saltar chispas al incluir el documento compromisos en materia de residuos. Markel Olano interpreta que la decisión sobre el futuro de las basuras se resolverá antes del 30 de junio de 2012 en las Juntas, donde tienen mayoría los partidos partidarios de la incineración. Garitano, en cambio, recuerda que la última palabra será de los Ayuntamientos, controlados en un 80% por Bildu, en virtud de la competencia que les concede la legislación vigente. Los abertzales siempre han defendido la aplicación de una moratoria de cinco años a la incineradora. El Consorcio de Residuos, en manos de Bildu, ya ha decidido suspender el contrato de obras de la planta de combustión.

LA PRESIÓN DE BIZKAIA Aviso del vecino

La Diputación de Bizkaia podría cerrar el vertedero de Igorre a la basura que llega de Gipuzkoa (25.000 toneladas anuales) si Garitano no da garantías de que se hará la incineradora.

El plan de Bildu es la "basura cero"

En una operación cuidadosamente orquestada por la izquierda abertzale, los diferentes agentes e instituciones contrarios a la incineración han reactivado con energía una campaña contra este sistema, actualmente sometido al debate político en Gipuzkoa. Primero fue la Diputación gobernada por Bildu, a continuación representantes de la exBatasuna, después miembros del colectivo Zezo Zabor, y ayer los alcaldes de la coalición soberanista. Estos cargos comparecieron ante los medios para explicar el contenido de una carta que han remitido 40 regidores al Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, en la que afirman que "únicamente una política de gestión integral de los residuos que tenga por objetivo generar basura cero asegura la sostenibilidad del sistema".

Los alcaldes se congratularon de la decisión del consorcio de paralizar durante seis meses las obras de la incineradora de Zubieta los ediles de Bildu se felicitan por esta decisión e insistieron en que el objetivo de no generar basura se consigue mejorando "sustancialmente" el servicio de recogida de residuos. "A la vista de las numerosas experiencias en Europa, el sistema de recogida puerta a puerta se muestra como el más eficaz para alcanzar ese objetivo, no desdeñando, a priori, otros sistemas si se demuestran más eficaces para lograr esos resultados que perseguimos", aseguran en su misiva.

Recuerdan que el modelo que se sigue en Usurbil, Hernani, Oiartzun y Antzuola permite reciclar el 80-85% de las basuras, por lo que solo quedaría un resto del 15-20%. Los alcaldes abertzales también expresan su compromiso de "potenciar al máximo el autocompostaje doméstico y comunitario".

La cuadra escondía un tesoro


El Correo - COSTA

La cuadra escondía un tesoro

Espeleólogos hallan tres especies desconocidas de invertebrados en la caverna más antigua de Urdaibai

18.12.11 - 02:20 -
Científicos han descubierto tres especies de invertebrados en la cueva Goikoetxe de Busturia, considerada la más antigua de Urdaibai y descubierta hace dos años por casualidad después de que un ganadero detectara una grieta en su cuadra. Los organismos acuáticos hallados son un gusano, un caracol y un crustáceo que hasta ahora eran desconocidos para la ciencia. «Las muestras fueron enviadas para realizar pruebas de ADN que determinaron que fueron únicas. No obstante, este hallazgo es más común de lo que parece, sobre todo en ejemplares diminutos», aseguró el experto Carlos Prieto que junto a Ana Isabel Camacho, investigadora del CESID, y Carlos Puch, colaboraron en el análisis de la fauna cavernícola.
Investigadores procedentes de toda España desvelaron ayer los estudios realizados en esta caverna para rastrear la evolución climática de Urdaibai. «Estamos ante un puzzle del que sólo hemos descubierto unas piezas. La cavidad posee una gran riqueza visual y restos paleontológicos y sedimentarios que nos ayudarán a conocer el clima de hace un millón de años», afirmaron los científicos en el Centro de Biodiversidad de Euskadi, en la Torre Madariaga de Busturia.
Cambio climático
El descubrimiento de la cueva en 2009 no tardó en despertar la curiosidad de los espeleólogos de Gernika, que decidieron explorarla y a finales del pasado año la clausuraron para su posterior estudio. «A partir de este momento, zoólogos, geólogos, paleontólogos y científicos de prestigio han contribuido para conocer la evolución paisajística y climática de la zona», indicó Gotzon Aranzabal, miembro de la Asociación de Espeleólogos de Gernika (ADES).
La gruta tiene una belleza incomparable y es la segunda más grande de Urdaibai. La galería tiene tres kilómetros y medio, con algunos tramos peligrosos, y por su interior discurre un río subterráneo que obliga a enfundarse el traje de buceo. «Las estalactitas rojas son únicas en toda Europa, no existe nada igual. Surgen de la pared y no se forman como el resto, por acumulación de agua», añadió Aranzabal. El acceso será restringido a la investigación porque la afluencia de visitantes dañaría su interior y además la incursión a la sima es arriesgada.
En su interior se han recogido restos óseos de hace 300.000 años de animales extintos, como bisontes, osos o ciervos. «Algunas especies más propias de climas fríos han vivido aquí antiguamente, porque en los últimos cinco millones de años el clima ha cambiado mucho», manifestó el espeleólogo alavés Javi Maeztu. Hasta ahora no se han recopilado vestigios humanos; quizá no la habitaron al ser tan húmeda. «Es la cavidad más antigua de la comarca y no descartamos que haya alguna huella humana», apuntó el arqueólogo Juan Carlos López.
El estudio multidisciplinar realizado hasta ahora ha contado con la colaboración de la Diputación y el Departamento de Medio Ambiente de Gobierno vasco a través de la figura de custodia del territorio. «Sin la ayuda económica de las instituciones y la colaboración desinteresada de los espeleólogos de Euskadi no podríamos profundizar en nuestro patrimonio. Goikoetxe es la estrella de la corona, al menos geológicamente hablando. En su interior queda aún mucho por descifrar», admiten desde ADES.

jueves, 15 de diciembre de 2011

El Tribunal de Justicia de la UE condena a España por infringir las leyes medioambientales en las obras de la M-501

El Tribunal de Justicia de la UE condena a España por infringir las leyes medioambientales en las obras de la M-501

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha condenado este jueves a España por infringir la legislación medioambiental comunitaria en las obras de desdoblamiento de la M-501, conocida como la "carretera de los pantanos".

Enviado por: ECOticias.com / Red / Agencias, 15/12/2011, 12:44 h | (25) veces leída

La sentencia señala que las autoridades españolas autorizaron el proyecto sin evaluar previamente su impacto en la zona protegida de los encinares de los ríos Alberche y Cofio, que alberga especies protegidas como el águila imperial o el lince ibérico.

El Tribunal da la razón a la Comisión Europea, que llevó el caso a Luxemburgo en julio de 2007. Posteriormente, el Gobierno de la Comunidad de Madrid remitió a Bruselas una propuesta para realizar una evaluación de impacto de los tramos que no habían sido sometidos a este procedimiento para tomar las medidas compensatorias necesarias.

El Ejecutivo comunitario aceptó la oferta y suspendió el procedimiento ante la justicia. Pero el recurso se reactivó tras la decisión de las autoridades madrileñas de recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que pedía revertir las obras y de continuar los trabajos del tramo 2.

En su sentencia de este jueves, la justicia europea concluye que España ha vulnerado la directiva de hábitats y la directiva de evaluación de impacto por no haber efectuado una evaluación de impacto previa y completa de los efectos sobre el medioambiente de las obras de desdoblamiento de la M-501.

Ecologistas dice que el fallo europeo consolida sentencias españolas y es un "mazazo" a los argumentos regionales

Ecologistas en Acción ha afirmado este jueves que la sentencia del Tribunal Europeo que condena a España por infringir la legislación medioambiental comunitaria en las obras de desdoblamiento de la M-501 "consolida" las sentencias españolas sobre esta misma cuestión y supone "un mazazo" a los argumentos de la Comunidad de que ya se han ejecutado los requerimientos judiciales.

La portavoz de Ecologistas en esta materia, María Ángeles Nieto, ha señalado que el fallo europeo, conocido este jueves, sobre la también conocida como 'carretera de los pantanos' "pone de manifiesto que el Gobierno regional ha actuado al margen de la normativa comunitaria, teniendo el conocimiento de la misma en todo momento".

Nieto ha señalado que esta nueva sentencia "reafirma" las otras dictadas anteriormente por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y "desmonta" los argumentos de la Comunidad, "que interpretó las resoluciones como que se había producido un defecto de forma al no realizar la evaluación de impacto ambiental en un tramo de la M-501".

"Los tribunales obligaron a la Comunidad a ejecutar la sentencia y ésta lo que hizo fue un estudio de impacto ambiental 'a posteriori' porque alegó que restablecer los terrenos a su estado original era imposible y conllevaría un mayor impacto ambiental. Pero esta nueva sentencia europea deja en evidencia de que no se han solventado los problemas", ha afirmado.

La representante ecologista ha señalado que un juez madrileño ha vuelto a pedir al Ejecutivo autonómico la ejecución forzosa de la sentencia. "Ayer se cumplían los últimos 15 días de plazo que dio el tribunal para explicar qué medidas había tomado. Y nos requirió también a Ecologistas nuestra opinión y le hemos prestando un informe para que la carretera vuelva a su estado original, eliminando un carril por sentido", ha concluido.

miércoles, 14 de diciembre de 2011

SE PRESENTA EL PLAN PÀRCIAL DE LA MACROZONA INDUSTRIAL DE MUXIKA

EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR
MIANGO-AGERRE-UNTXEKA EN EL T.M. DE MUXIKA
AGOSTO 2011

3-ECIA-SINTESIS

sábado, 10 de diciembre de 2011

Ea recuperará los terrenos de la antigua Papelera para un área de esparcimiento

Ea recuperará los terrenos de la antigua Papelera para un área de esparcimiento

COSTA

El Ayuntamiento convocará un concurso de ideas para recoger las necesidades que tiene el municipio

10.12.11 - 02:37 -